Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Ecosystem Conservation

مجله حفاظت زیست بوم گیاهانVolume 7, Number 14 (2019-10)


Effect of environmental factors on distribution of ecological groups in Paliurus spina- christi Mill. site (Case study: Marzan Abad, Chalous, Iran)
اثر عوامل محیطی بر پراکنش گروه‌های اکولوژیک رویشگاه سیاه‌تلوPaliurus spina- christi Mill. (بررسی موردی: مرزن‌آباد چالوس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of sampling indices in estimating the spatial pattern of wooden species in central zagros forests (Kalkhani forest in Kouhdasht, Lorestan province, Iran)
کارایی شاخص‌های نمونه‌برداری در تحلیل الگوی مکانی گونه‌های چوبی در جنگل‌های زاگرس مرکزی (منطقه کلخانی کوهدشت لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of throughfall and litterflow chemical characteristics of Quercus castaneifolia in the mixed stand (Case study:Shaskolateh forest)
بررسی خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‎شویی لاشریزه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) در توده آمیخته (مطالعه موردی-جنگل شصت‎کلاته)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of developmental level on forest area changes of rural areas in Arasbaran by satellite images
اثرات میزان توسعه‌یافتگی بر تغییرات سطح جنگل‌های نواحی روستایی ارسباران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative indicators of cone and seed for identification of two Juniper species in Golesan province
ارزیابی صفات کمی و کیفی مخروط میوه و بذر جهت شناسایی دو گونه ارس در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

vegetation change detection using multi-temporal remotly sensed data during recent three decades by artificial intelligence technique (Case study: protected area of Bashgol)
آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های چندزمانه ماهواره‌ای سه دهه اخیر، به روش هوش مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده باشگل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forest types of Gzoo Taxus baccata L. researve and the analysis of vegetation in relation to environmental variables (Savadkooh, Mazandaran)
تیپ‌های جنگلی ذخیره‌گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در ارتباط با متغیرهای محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the Phenology of Fritillaria, Bellevallia and Muscari species in National Botanical Garden of Iran
مقایسه‌ی پدیده‌شناسی گونه‌هایی از جنس لاله واژگون (Fritillaria)، تمشکین (Bellevallia) و سنبلک (Muscari) در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the 15-year-old seasonal variations in leaf area index using MODIS sensors in Iran
بررسی تغییرات فصلی 15 ساله نمایه‌ی گستره‌ی برگ با استفاده از سنجنده‌ی مودیس در گستره‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of simulated grazing on the regenerative and vegetative attribute of two foraging species Astragalus effusus and Astragalus cyclophyllon
تأثیر برش اندام هوایی بر ویژگی‌های رویشی و زایشی دو گونه‌ی علوفه‌ای Astragalus effusus و Astragalus cyclophyllon
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using replacement cost method to determining the economic value of carbon sequestration in Quercus brantii in the Zavli protected area
به‌کارگیری روش هزینه جایگزین جهت تعیین ارزش اقتصادی ذخیره ‎کربن گونه بلوط ایرانی در منطقه حفاظت‌شده زاولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of some Ecological and Functional Characteristics of Nepeta astrotrica in Different Habitats in Yazd Province
بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی و کارکردی گیاه پونه‌سای کرک ستاره‌ای (Nepeta asterotricha Retch. f.) در استان یزد 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the preservation value of Natural resources by using individual’s willingness to pay (Case study: Dena protected area)
برآورد ارزش حفاظتی منابع طبیعی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده دنا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of ectomycorrhizal fungi with beech trees in highland beech forests (Farim, Mazandaran province)
شناسایی قارچ‌های اکتومیکوریز درختان راش (Fagusorientalis Lipsky) در راشستان-های بالابند جنگل‌های سنگده مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation drought impact on Tamarix aphylla, Salix babylonica and Eucalyptus in Sistan plain
بررسی اثرات خشک‌سالی بر بعضی گونه‌های درختی و درختچه‌ای دشت سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of species diversity and spatial distribution characteristics of five dominant plant species in Hamoon wetlands
ارزیابی تنوع گونه‌ای و الگوی پراکنش پنج گونه گیاهی غالب در تالاب بین المللی هامون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Responses of Forbs Species to Some Environmental Variables in the Rangeland of Glandrood watershed
عکس‌العمل گونه‌های پهن‌برگ علفی نسبت به برخی متغیر‌های محیطی در مراتع حوزه آبخیز گلندرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic study of Islamabad Gharb area in the central Zagros
مطالعه فلورستیک منطقه اسلام‌آباد غرب در زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integration assessment of Protected Rangeland habitats using landscape ecological approach
ارزیابی یکپارچگی زیستگاه‌های مرتعی حفاظت‌شده با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 13 (2019-3)


Comparison of Flora, Life forms and Chorology of Plant species under Different Physiographic Conditions in Shalam Mountain Range، Ilam
مقایسه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در شرایط فیزیوگرافی مختلف در رشته‌کوه شلم، ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of physiographic factors on plant diversity in wild pistachio forests in Fars province Case study, wild pistachio Research Forest
بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گیاهی جنگل‌های بنه در استان فارس (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing log extraction related soil disturbance and solutions to protect soil and reduce disturbance of forest ecosystem.
بررسی اثرات ناشی از چوبکشی زمینی بر خاک جنگل (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان آزادشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the carbon storage in different climatic regions and the affecting factors in Kordestan Province
بررسی ذخیره کربن در مناطق اقلیمی مختلف و عوامل تأثیرگذار بر آن در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the impact of climate change on the distribution of Pistacia atlantica in the Central Zagros
پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی بنه (Pistacia atlantica) در منطقه زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of vegetation indices in arable lands with different years of abandonment in Shirmard rangelands, Chaharmahal va Bakhtiari province
تغییرات شاخص‌های پوشش گیاهی در اراضی زراعی رهاشده در سال‌های مختلف در مراتع منطقه شیرمرد، استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Signs of decline and its impact on the total phenolic compounds, flavonoids and protein of the leaves Quercus, brantii (Case Study: Lorestan province)
بررسی علائم زوال و تأثیر آن بر فنل، فلاونوئیدها و پروتئین‎های برگ درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lidii) (مطالعه موردی: استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Effects of Eco-cover on Unwanted Plant Control, Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides) Growth and Soil Properties
بررسی کاربرد اکوکاور در کنترل گیاهان ناخواسته و اثرات آن بر رشد و نمو نهال‌های وتیور گراس و خصوصیات خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of long-term mangrove and saltmarsh area changes in the Iranian mangrove habitats (Case study: mangroves of Hormozgan province)
بررسی تغییرات بلندمدت وسعت مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند در رویشگاه‌های مانگرو ایران (مطالعه موردی: رویشگاه‌های مانگرو استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling the distribution of medicinal plant specios of Thymus kotschyanus and Achillea millefolium using ENFA and Logistic Regression
مدل‌سازی پراکنش گیاهان دارویی Thymus kotschyanus Boiss وAchillea millefolium با روش تحلیل آشیان بوم‌شناختی و رگرسیون لوجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Economic and Social Consequences of Mining and its Effect on Livelihoods Status of Ranchers (Case Study: Ghorveh - Kurdistan Province Rangelands(
بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از استخراج معادن و میزان اثرگذاری آن بر وضعیت معیشت مرتع‌داران (مطالعه موردی: مراتع شهرستان قروه - استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial variability of sunn pest Eurygaster integriceps on Astragallus sp. in overwintering sites using GIS and geostatistical methods
تعیین تغییرات مکانی سن گندم Eurygaster integriceps روی گون در مناطق زمستان‌گذران با استفاده از GIS و روش‌های زمین‌آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Most Important Environmental Factors Effective on Habitat of Plant Species Using Analytical Hierarchy Process and Logistic Methods (Case study: Lar Rangeland of Mazandaran)
مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش رویشگاه‌ گونه‌های گیاهی با روش تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع لار مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Atriplex halimus response to drought and salinity stress in the seedling stage
بررسی پاسخ Atriplex halimus به تنش شوری و خشکی در مرحله گیاهچه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of flora, life form, chrotype, diversity and evenness of Artemisia aucheri Boiss. and Artemisia melanolepis Boiss. habitats in South-East of Sabalan
بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و تنوع در رویشگاه‌های Artemisia aucheri Boiss. و Artemisia melanolepis Boiss. منطقه جنوب‌شرقی سبلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2018-12)


Effect of Biochar and Municipal Waste Compost on Ziziphus Spina-Christi (L.) Willd heavy metals and total petroleum hydrocarbons phytoremediation
تاثیر بیوچار و کمپوست زباله شهری بر گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های کل نفتی ((TPH خاک بوسیله‌ی کنار Ziziphus spina-christi (L.) Willd
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drill-Seeding by Prangos ferulacea on vegetation composition in rangeland ecosystems of central Zagros
اثراث کپه کاری با گونه جاشیر (Prangos ferulacea) بر ترکیب پوشش گیاهی اکوسیستم های مرتعی زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the composition and diversity of vegetation in the grass-shrubland physiognomic unit of Lahroud-Shabil altitudinal gradient (north Sabalan)
تأثیر برخی عوامل بوم‌‍شناسی در انتشار پوشش گیاهی واحد فیزیونومی علف بوته-زار در گرادیان ارتفاعی فخرآباد- شابیل (شمال سبلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seeds conservation of dracocephalum kotschyi with vitrification and encapsulation-dehydration methods in cryopreservation condition
حفاظت بذرهای بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله-آبگیری در شرایط فراسرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of growth stages on the nutritive value of Lilium ledebourii in Kelardasht and Asalem
اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در دو رویشگاه کلاردشت و اسالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the rangeland cover by coupling artificial neural network (ANN) and geographic information system (GIS) in Baladeh Ranglands
برآورد درصد تاج پوشش مرتعی با تلفیق قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع بلده نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Allelopathic Effects of Saltwort (Salsola kali L.) on Seed Germination and Heterotrophic Seedling Growth of Some Crops.
مطالعه اثر آللوپاتیک علف شور (Salsola kali) بر جوانه‌ زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه برخی از گیاهان زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of competition between two rangeland species Bromus tomentellus, Poa pratensis In order to protect them in rangeland ecosystems
مطالعه رقابت دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Poa pratensis به منظور حفاظت آنها در اکوسیستم های مرتعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Plant diversity and some features of Oriental beech in different tree-layers (Case study: Beech forests, Asalem, Guilan)
ارزیابی شاخص‌های تنوع و برخی ویژگی‌های درختان راش در آشکوب‌های مختلف درختی (مطالعه موردی: جنگل راش اسالم-گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of exclosure (Short-term and Mid-term) on Soil and Plant Nutrients in Lasoureh Rangelands of Lorestan Province
اثر حفاظت کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر تغییرات عناصر غذایی خاک و گیاه در مراتع لاسوره استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Analysis of the Factors Affecting the Participation of Rural People in Ecosystem Conservation Projects (Caspian Hyrcanian Forests Project)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح های حفاظت زیست بوم (مطالعه موردی: پروژه مدیریت جنگل‌های هیرکانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effects of roads on the Persian oak forest ecosystems from the point view of the understory plant communities diversity and physico - chemical properties of soil
اثرات جاده های جنگلی بر زیست بوم های جنگلی بلوط ایرانی از نظر تنوع گیاهی زیرآشکوب و ویژگی های فیزیکو - شیمیایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The remediation potential of lead in two mustard species (Brassica carinata and B. juncea)
توان پالایش سرب دو گونه خردل اتیوپی (Brassica carinata) و هندی (Brassica juncea)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey features structure and function ecological patches rangelands in several levels of management in National Golestan Park
بررسی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی لکه‌های اکولوژیک مراتع در سطوح مختلف مدیریتی در پارک ملی گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Continental mistletoe (Loranthus europeaus) on the nutrient absorption of Brant`s oak (Quercus brantii), Montpellier maple (Acer monspessulanum), and mountain almond (Amygdalys elaeagnifolia) in different habitates in Zagros forest
تأثیر موخور (Loranthus europeaus) بر جذب عناصر غذایی بلوط (Quercus brantii)، کیکم (Acer monspessulanum) و بادام (Amygdalus elaeagnifolia) در رویشگاه‌های مختلف جنگل‌های زاگرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 11 (2018-3)


Plant Species Richness and Diversity Patterns along Elevation Gradient in Shaskouh Protected Area, South Khorasan
الگوهای غنا و تنوع گونه‌ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of gap canopy size on seed germination of Acer velutinum and Diospyrus lotus as pioneer species
اثر وسعت روشنه‌های تاج پوشش بر جوانه‌زنی بذر گونه‌های پیشگام پلت ( Acer velutinum Boiss.) و خرمندی (Diospyros lotus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought stress on Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson seedlings morphology
تأثیر تنش خشکی روی ریخت‌شناسی نهال سنجدتلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different intensities grazing livestock on certain quantitative and qualitative indicators of plant (Case Study: Choghakadou Rangeland in the Kermanshah province)
بررسی تأثیر شدت‌های چرایی مختلف دام بر برخی شاخص‌های کمی و کیفی گیاهی (مطالعه موردی: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Forest road construction on tree species diversity and forest soil macro faun in Qali kooh forest Lorestan، Iran
تأثیرجاده‌سازی جنگل بر تنوع گونه‌های درختی، مشخصه های کمی درختان و ماکروفون خاک (مطالعه موردی: جنگل قالی کوه لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Conservatism Coefficient as a supplementary data to floristic studies for the first time in Iran
استفاده از ضریب محافظه‌کاری گونه‌های گیاهی به عنوان مکمل مطالعات فلورستیک برای اولین بار در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Petroleum-Degrading Bacteria in phytoremediation of soil contaminated with petroleum( Case study: Soils surrounding Tehran Oil Refinery)
بررسی نقش باکتری های باسیلوس مگاتریوم و باسیلوس سابتیلیس در افزایش گیاه پالایی گونه های Agropyron cristatum و Achillea millefolium در خاک های آلوده به مواد نفتی (مطالعه موردی: خاک‌های اطراف پالایشگاه تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The amount of carbon sequestration capability of tree cover and roadside soil (Case study: Khorramabad-Andimeshk Highway)
بررسی میزان توانایی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک حاشیه بزرگراه در زیست بوم جنگلی زاگرس (مطالعه موردی: بزرگراه خرم آباد - اندیمشک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelopathic potential of Atriplex canescens L. on Medicago scutellata in eastern Golestan province
پتانسیل آللوپاتیکی Atriplex canescens L. بر Medicag oscutellata در شرق استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Effects of Grasshoppers Attack on the Rangeland Degradation from the Viewpoint of Agro-pastoralists in the North of Golestan Province
بررسی اثرات هجوم ملخ‌ها بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران دامدارـ کشاورز شمال استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An ordination study of the Golestanak prohibited area vegetation (Mazandaran province) on the basis of altitude and aspect variables by canonical correspondence analysis
رج بندی پوشش گیاهی منطقه امن گلستانک (استان مازندران) بر اساس متغیر های ارتفاع و جهت شیب به روش آنالیز تطبیق متعارفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Content and Performance of some Active Ingredients Extracts of Citrullus colocynthis Organs from two Habitats of Sistan and Balochestan Province in Different Growth Stages
بررسی میزان تغییرات برخی مواد موثره عصاره اندامهای گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L.Schrab در دو رویشگاه استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climatic niche modeling of Persian oak Using Flexible discriminate analysis in Chaharmahal and Bakhtiari province
مدل‌سازی آشیان اقلیمی گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از مدل تحلیل ممیزی انعطاف‌پذیر در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the response curve of Bromus tomentellus Boiss. and Achillea millefolium L. species to some environmental gradients using the Generalized Additive Model in the rangeland of Galandrood watershed
مقایسه منحنی پاسخ گونه Bromus tomentellus و گونه Achillea millefolium نسبت به گرادیان‌های محیطی با استفاده از مدل جمعی تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal plants, aromatic, Pasture and rare in protected area of Badr and paryshan, city Qorveh, Kurdistan
فلور منطقه حفاظت شده بدر و پریشان شهرستان قروه، استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 10 (2017-12)


Evaluation of artificial neural network capability in preparation of the predictive map of plant habitat distribution (Case study: Poshtkouh rangelands of Yazd province)
ارزیابی قابلیت روش شبکه‌های عصبی مصنوعی در تهیه نقشه پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of exclosure effect on ecological groups and plant species diversity in Tang-e-pol Ziziphus spina-christii forest reserve in the Masjed Solieman
مطالعه گروه گونه های اکولوژیک و تنوع گونه ای در ذخیره گاه جنگلی کُنار تنگ پُل شهرستان مسجدسلیمان پس از قرق بلند مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of grazing intensity on vegetation and soil physio-chemical properties (Case study: in rangelands of Kolash village, ParsAbad, Ardabil province)
بررسی تأثیر شدت چرای دام بر برخی مشخصه‌های پوشش گیاهی و فیزیکوشیمیایی خاک (مطالعه موردی: مراتع سامان روستای کلش، استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plant biodiversity of Zarm-rood rural district of Neka (Mazandaran province)
تنوع گیاهی دهستان زارم رود، شهرستان نکا (مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of spatial pattern of Berberis integerrima using hundred percent sampling methods, distance and point indices in Asbchar woody rangeland in Mazandaran province
تعیین ‌الگوی پراکنش گونه زرشک (Berberis integerrima) با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری صددرصد، شاخص‌های فاصله‌ای و نقطه‌ای در مراتع مشجر اسب‌چر استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sodium chloride stress on growth and physiological characteristics of plants Chrysopogon zizanioides in the greenhouse
اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه وتیور گراسChrysopogon zizanioides در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution pattern of oak species (Quercus brantii) and its relationship with some soil factors (case study: in Khanmirza region, Chaharmahal va Bakhtiari)
الگوی پراکنش بلوط (Quercus brantii) و ارتباط آن با برخی عوامل خاکی (مطالعه موردی: منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preliminary evaluation of some perennial herbaceous Astragalus in order to select superior genotypes Homand-Abesard Rangeland Research Station
ارزیابی مقدماتی چند گونه گون علفی چندساله به منظور انتخاب ژنوتیپ برتر ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic study And Ecological characteristics of rangelands in the Sandy land of Sabzevar of Sabzevar plain
بررسی فلورستیک و ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه گیاهان ماسه دوست در زیست بوم دشت سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study of Preparing Prediction Map of the Possibility of Presence of Some Important Range Species in Zagros Rangeland
امکان سنجی تهیه نقشه پیش بینی احتمال حضور برخی از گونه های مهم مرتعی در مراتع کوهستانی زاگرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fire on carbon sequestration of soil and plant biomass in Semi-Steppe rangelands of Central Zagros region, Iran
اثر آتش‌سوزی بر ترسیب‌کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification & variance decomposition of some soil chemical and physical properties affecting medical plants distribution (Case Study: Melerd, SavadKooh)
تعیین سهم و شناسایی برخی از اثرات متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گیاهان دارویی زیست بوم البرز مرکزی (مطالعه مورد: منطقه ملرد، سوادکوه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of ecosystem’s climate and geographical distribution of two pasture species using random forest modeling in Central Zagros region
تعیین خصوصیات اقلیمی زیست بوم و پراکنش جغرافیایی دو گونه مرتعی با استفاده از روش مدل سازی جنگل تصادفی در منطقه زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 9 (2017-3)


Habitat modeling of Ephedra
تعیین روبشگاه بالقوه گونه گیاهی ارمک یا Ephedra strobilacea با استفاده از مدل آنتروپی حداکثر (Maxent) در مراتع پشتکوه استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on relations of vegetation and soil in river banks of dryland regions‎
بررسی رابطه خاک و پوشش گیاهی در سواحل رودخانه‌های مناطق خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of between and within population variation in Diospyros Lotus L. using leaf characteristics analysis (case study: eastern Bandpey of Babol)
مطالعه تنوع بین و درون جمعیتی گونه خرمندی (Diospyros lotus L.) با ارزیابی صفات برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction zeolite and compost on soil characteristics and performance of Vetiver (Chrysopogon zizanioides L.)
بررسی اثر متقابل کاربرد سطوح مختلف زئولیت و کمپوست بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد وتیور (Chrysopogon zizanioides L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey topographic factors affecting on growth parameters and establishment of sumac shrubs (Rhus coriria) in rangelands of East Watershed basin (Case Study: Kakhk Watershed of Gonabad County)
بررسی عوامل توپوگرافی موثر بر خصوصیات رشد و استقرار درختچه سماق در مراتع حوزه آبخیز شرق کشور )مطالعه موردی:حوزه آبخیز کاخک در شهرستان گناباد(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic study of herbceous layer plants in hyrcanian Beech forest (case study: Beech forests in Asalem)
مطالعه فلورستیک گیاهان آشکوب علفی جنگل های راش هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل راش ناو اسالم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the relationship between rangeland vegetation types and environmental gradient using multivariate methods in western Taftan, southeastern Iran
تحلیل ارتباط بین تیپ‌های مختلف رویشی و گرادیان‌های محیطی با استفاده از روش‌های چندمتغیره در مراتع غرب تفتان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal plants of Sabalan rangeland ecosystem in Ardabil povince
فلور گیاهان دارویی زیست‌بوم‌ مرتعی سبلان در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Some Ecological Characteristic of Carex stenophylla Wahl.
بررسی برخی از خصوصیات بوم شناختی گونه .Carex stenophylla Wahl
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactions between tree layer diversity and some morphological traits and nutrient of leaves of hornbeam (Carpinus betulus L.) trees in Hyrcanian forests (Case study: Asalam forest, Guilan)
ارتباط تنوع درختی با برخی صفات مورفولوژیکی و عناصر غذایی برگ درختان ممرز(Carpinus betulus L.) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم-گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of soil properties on distribution of plant associations in the salt marshes around Urmia Lake
نقش خصوصیات خاک در پراکنش جامعه‌های گیاهی اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of some ecological characteristics of medicinal and endangered Thymbra spicata in Ilam Province
بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of protection on forest structure in protected and unprotected forest areas (case study: Deh-Kohneh wild pear reserve)
بررسی تاثیر قرق در ساختار جنگلی دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده مطالعه موردی:ذخیره‎گاه گلابی وحشی ده کهنه سپیدان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 8 (2016-9)


Effective environmental factors on Prangos pabularia site dispersion in Nir and Kousar rangelands of Ardabil province
عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش رویشگاه گونه Prangos pabulariaدر مراتع نیر و کوثر استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation concentration of Pb, Zn and Cu in the soil and range species Kochia prostrate around of Firoozkooh cement factory
بررسی غلظت سرب، روی و مس در خاک و گونه مرتعی Kochia prostrate در اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification the most important functional and structural attributes in ecological resilience of semi-arid mountain rangelands (Case study: Semirom rangelands)
معرفی مهمترین ویژگی های ساختاری و عملکردی در برگشت‌پذیری اکولوژیکی مراتع کوهسری نیمه خشک (مطالعه موردی: مراتع سمیرم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the most important environmental factors affecting on distribution of medicinal plants in the rangeland of Olang, Golestan province
بررسی مهمترین عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of habitat characteristics of Verbascum songaricum schrenk in rangeland ecosystems of zagros
بررسی خصوصیات رویشگاهی گل‌ماهور(Verbascum songaricum schrenk)‌ در زیست‌بوم‌های مرتعی زاگرس.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanical facilitate of Astragalus microcephalus on vegetation indices in semi steppe rangelands of Central Zagros
بررسی تسهیل مکانیکی گونه Astragalus microcephalus Willd بر شاخـص‌های پوشش گیاهی در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lead stress on growth of seedlings and establishment of Bermudagrass ‎
ارزیابی تنش سرب بر مراحل رشد دانهال و استقرار برموداگرس(‌Cynodon dactylon‌)‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effective Socio-Economic Factors on Destruction and Low-leveling of Rangelands (Case study: Winter Rangelands of Joybar-Mazandaran Province)
بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر در تخریب و کاهش سطح مراتع (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی جویبار- استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Habitat factors impact on nutritional values Gundelia tournefortii L. at phenological stages in the North East of Khozestan Province
تأثیر عامل رویشگاه بر ارزش علوفه ای مراحل مختلف فنولوژی گونه گیاهی L. Gundelia tournefortii در شمال شرق استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Irrigation With Municipal Waste Water on Accumulation of Some Pollutants And Chemicals Elements in Plant And Its Effect on their Ecological Characteristics (A Case Study: Eucalyptus Globulus)
ارزیابی اثر آبیاری با پساب شهری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی آلاینده در گیاه و تاثیر آن بر خصوصصیات اکولوژیکی گیاه ( مطالعه موردی: گیاه اکالیپتوس Eucalyptus globulus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Vermicompost Application on Physiological and Merphological Triats of Medicago rigidula L. , Medicago polymorpha L. and Onobrychis sativa L.
اثرات کود ورمی‌کمپوست در میزان جذب کادمیوم و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی Medicago rigidula L. ،L. Medicago polymorpha و Onobrychis sativa L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 7 (2016-3)


Investigating the relation of functional diversity and biomass of plant communities in the central Zagross
بررسی ارتباط تنوع عملکرد و زیتوده جوامع گیاهی زاگرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Litter decomposition presses of Prangos ferulacea using litter bag technique in Hossein Abad station of Fars province
روند تجزیه‌ لاشبرگ در گونه جاشیر (. Prangos ferulaceae) با استفاده از تکنیک کیسه لاشبرگ در ایستگاه حسین‌آباد استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application modeling potential habitat in habitat protection Fritillaria (Fritillaria imperialis)
کاربرد روش مدل سازی رویشگاه پتانسیل در حفاظت رویشگاه لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of heavy metals concentration Vineyard soils in the agricultural ecosystems of Malayer
بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک اکوسیستم های زراعی انگور ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the seasonal changes of production and utilization of Salsola laricina in arid rangelands
روند تغییرات تولید و مصرف گونه Salsola laricina در مراتع خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phytochemistry study on a range species of Atriplex lentiformis and screening the allelopathic potential of selected species
مطالعه فیتوشیمیایی گونه مرتعی آتریپلکس (lentiformis Atriplex) و آنالیز پتانسیل آللوپاتیکی گونه انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing nutritional values of the three rangeland species; Hordeum bulbosum, Trifolium repens and Prangos ferulacea in different phenological stages in the rangelands of Bagh Shadi, Yazd province
مقایسه ارزش غذایی سه گونه Hordeum bulbosum، Trifolium repens، Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژیکی در مراتع باغ شادی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of ecological indicators on wheat in agricultural biome
مطالعه شاخص‌های اکولوژیکی گندم در زیست بوم زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of rangelands structure on the surface indicators and soil functional attributes in arid and semi-arid areas
بررسی تأثیر ساختار مرتع بر شاخص‌های سطحی و ویژگی‌های عملکردی خاک در مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع روستای فتح آباد، شهرستان فردوس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological characterization of rengeland plants (Vicia sativa, Secale cereale, Sanguisorba minor & Trifolium pretense) in response to salinity and drougth stresses with hydroponic cultivation
بررسی خصوصیات مرفولوژی گیاهان مرتعی (Vicia sativa, Secale cereale, Sanguisorba minor, Trifolium pretense) در برابر تنش‌های شوری و خشکی با استفاده از کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic and species diversity in altitudinal gradient of Lahrod-Shabil (north Sabalan)
بررسی فلوریستیکی و تنوع گونه‌ای در گرادیان ارتفاعی لاهرود- شابیل (شمال سبلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 6 (2015-8)


Effects of TiO2 NPs on alleviation of drought negative effects in wild pear seedlings
اثر محلول‌پاشی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر تعدیل اثرات مخرب خشکی در گیاه گلابی وحشی (Pyrus biosseriana buhse.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelopathic effect of Artemisia aucheri on seed germination of Agropyron elongatum and Agropyron repens
اثر آللوپاتی عصاره گیاه Artemisia aucheri بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه دو گونه مهم مرتعی Agropyron elongatum و Agropyron repens
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of rural dusty roads on vegetation cover and plant diversity in the central steppe rangelands of Iran (case study: Ali-Abad Pishkouh of the Yazd province)
بررسی تأتیر جاده شوسه روستایی بر پوشش و تنوع گیاهی مراتع استپی مرکزی ایران (مطالعه موردی: مراتع علی‌آباد پیشکوه استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Condition (health) assessment of low altitude habitat of north Sabalan
ارزیابی وضعیت (سلامت) رویشگاه ارتفاعات پایین شمال سبلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of floristic, life form and chorotype of medicinal plants in Shirvan natural ecosystems
مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیست‌بوم‌‌های طبیعی شیروان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of species diversity and richness indices in different utilization types in the Polour rangelands
مطالعه شاخص‌های تنوع و غنای گونه‌ای در شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از مراتع (مطالعه موردی: مراتع پلور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the plant diversity of understory of oak forests in relation to some of ecological factors (case study: Ilam province)
بررسی تنوع گیاهی زیر اشکوب جنگل‌های بلوط در ارتباط با برخی عوامل بوم‌شناختی (مطالعه موردی: استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2015-2)


The effect of distance from village on the flora, life forms, chrotype, species diversity and evenness the marginal rangeland of Meshkinshahr city (Ardabil province)
تأثیر فاصله از روستا بر فلور، شکل زیستی، کوروتیپ، تنوع و یکنواختی گونه‌ای در مراتع حریم شهرستان مشکین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigationing the effects of enclosure and over grazing on species diversity and composition in the rangelands of Ferdows city (case study: genetic cache of Trshyzvk and rangelands of the Khadem Abad Baghestan)
بررسی تاثیر قرق و چرای شدید بر تنوع و ترکیب گونه‌ای مراتع شهرستان فردوس (مطالعه موردی: ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک و مراتع خادم‌آباد باغستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalation three species Tamarix aphylla, Haloxylon persicum & Atriplex muculata in establishing wind of Sistan region
ارزیابی سه گونه گزشاهی (Tamarix aphylla)، تاغ (Haloxyllon persicum) و آتریپلکس (Atriplex muculata) در تثبیت رسوبات بادی منطقه سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of soil seed bank characteristics in enclosure and grazing area in the Gomishan ranglands
مقایسه بانک بذر خاک در منطقه حفاظت شده و تحت چرا در مراتع گمیشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diversity and species richness along an altitudinal gradient in the Gharabagh rangelands of west Azerbaijan province
تغییرات تنوع و غنای گونه‌ای در طول شیب تغییرات ارتفاعی در مراتع قره‌باغ استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential of seed dispersal of rangeland species by Gazelle subguttrosa in arid and semi-arid ecosystems
بررسی پتانسیل انتقال بذر گیاهان مرتعی توسط آهوی ایرانی (Gazelle subguttrosa) در پارک ملی کلاه قاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of the plant biodiversity in the Arsanjan’s Bonab park (Fars province)
مطالعه تنوع زیستی رستنی‌های پارک جنگلی بناب شهرستان ارسنجان (استان فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2014-8)


Determination of plant species index at different stages of succession in semi-steppe rangelands of Chaharmahal Bakhtiari province
تعیین گونه‌های گیاهی شاخص در مراحل مختلف توالی در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological study of Artemisia aucheri communities in three rangelands of Isfahan province
بررسی اکولوژیکی جوامع درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) در سه مرتع استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of the vegetation changes of natural rangelands in semi-steppe area of Gomishan, Golestan province
بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع طبیعی منطقه نیمه استپی گمیشان، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial distribution modeling for Agropyron intermedium and Stipa barbata species habitat using binary logistic regression (case study: rangeland of Taleghan miany)
مدل‌سازی پراکنش مکانی رویشگاه‌های Agropyron intermedium و Stipa barbata با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of soil and topographical factors on variations of plant species diversity (case study: Sabzkesheh summer rangeland at the Mohammad-abad Katool watershed, Golestan province)
بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه‌ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of vegetation cover and floristic composition in Simani watershed of Kermanshah province
بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی حوزه آبخیز سیمانی استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of analytical hierarchy process (AHP) for ecological potential assessment rangelands species of in Kiasar rangelands
کاربرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی توان اکولوژیکی دو گونه مرتعی در مراتع کیاسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-11)


Study of grazing intensities on plant species richness and diversity indices for preserving the ecosystems of Taftan’s rangelands
مطالعه اثر شدت‌های مختلف چرا بر شاخص‌های غنا و تنوع پوشش‌گیاهی به‌منظور حفاطت زیست بوم‌های مرتعی تفتان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of plant communities’ function and species diversity to grazing along a gradient of rainfall for protecting steppe and semi-steppe rangelands
پاسخ تنوع گونه‌ای و عملکرد جوامع گیاهی به چرای حیوانات در طول شیب تغییرات بارش به منظور حفاظت مناطق استپی و نیمه استپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on relationship environmental factors and grazing intensity with vegetation cover in Khoy rangeland ecosystems
بررسی ارتباط عوامل محیطی و شدت چرای دام با پوشش گیاهی در اکوسیستم های مرتعی خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of floristic, life form and chorology of plants in the ecosystems of Paband national park, Mazandaran province
معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در زیست بوم‌های پارک ملی پابند، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possibility of heavy metal Bio -accumulation by common reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) for the sake of protecting the part of Dez catchment
بررسی نقش گیاه نی (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) در پالایش آلودگی ناشی از فلزات سنگین جهت حفاظت زیست بوم بخشی از حوزه ی آبخیز دز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of relationship between some herbal plants and soil in the ecosystems of mountainous rangeland of Taleghan
تعیین رابطه عناصر تغذیه‌‌‌ای در برخی گونه‌های مرتعی و خاک اکوسیستم‌های مرتعی منطقه طالقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of slope aspect and grazing intensity effects on species diversity indices using multi-scale C-plot rangeland ecosystems of Karsanak in Shahrekord
ارزیابی اثر جهت دامنه و شدت چرا بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای با استفاده از پلات چندمقیاسی C در زیست بوم‌های مرتعی کرسنک شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-8)


Reactions of Festuca ovina L underground organs to different grazing intensities (case study: Ghorkhod region of North Khorasan province)
واکنش اندام های زیر زمینی گونه Festuca ovina L به شدت های مختلف چرای دام (مطالعه موردی علفزارهای نیمه استپی قرخود در خراسان شمالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The allelopathic effect of Artemisia aucheri Boiss on some seed germination properties of Bromus tomentellus Boiss and Bromus inermis Leyss
اثر آللوپاتی گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) بر برخی صفات جوانه زنی علف پشمکی (Bromus tomentellus Boiss.) و جارو علفی نازک (Bromus inermis Leyss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study and comparison of the vegetation at elevation gradient in two medium and cold steppe zones in northeastern part of Golestan province
بررسی و مقایسه پوشش گیاهی برحسب گرادیان ارتفاع در دو ناحیه رویشی استپی معتدل و استپی سرد در شمال شرق استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the effects of soil factors on the distribution and density of two unwanted species of Rosa persica and Euphorbia macroclada in Lashgardar rangelands of Hamedan province
بررسی اثرات برخی پارامترهای خاکی بر پراکنش و تراکم دو گونه ناخواسته Euphorbia macroclada و Rosa persica در مراتع لشگردر استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study on the allelopathic potential of Artemisia sieberi Besser concerning the germinating, physiological and biochemical parameters of Agropyron elongatum (Host) Beauv
مطالعه پتانسیل آللوپاتیکی گونه مرتعی Artemisia sieberi Besser بر برخی مؤلفه‌های جوانه‌زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Agropyron elongatum (Host) Beauv
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the mutual effects of grazing pressure and topography interactions on plant forms, range condition and trend changes (case study: Vezvar rangelands of Galougah)
بررسی اثرات متقابل توپوگرافی و فشار چرا بر تغییرات فرم‌های رویشی، وضعیت و گرایش مرتع (مطالعه موردی: مراتع وزوار گلوگاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of vegetation indices under exclosure restoration operations in mountainous rangelands of Central Zagros (case study: Dishmook in Kohgiluyeh & Buyer Ahmad province)
تغییرات شاخص های پوشش گیاهی تحت عملیات احیایی قرق در مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-5)


Habitat protection of Ferula Ovina Boiss. as a medicine plant using habitat potential modeling (suggested model: ecological niche factor analysis)
حفاظت رویشگاه گیاه دارویی Ferula ovina L با استفاده از روش مدل‌سازی رویشگاه پتانسیل (مدل پیشنهادی: تحلیل عاملی آشیان‌اکولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forage quality of important range species in Pashaylogh-e-Maravetapeh rangeland ecosystem in Golestan province
تعیین کیفیت علوفه گونه های مرتعی در زیست بوم های مرتعی پاشایلق مراوه تپه استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological characteristics of medicinal plants in rangeland ecosystems of ZilbarChay watershed located in East Azerbaijan
ویژگی های اکولوژیکی گیاهان دارویی در زیست‌بوم های مرتعی حوزه آبخیز زیلبرچای آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cutting and nitrogen fertilization on characteristics of Sorghum halepense L.
بررسی اثر زمان برش و میزان کود نیتروژن بر برخی صفات قیاق (Sorghum halepense L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the ecological and morphological characteristics of Verbascum cheirantifolium Boiss. in the rangeland ecosystems of Dena
بررسی خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه خرگوشک (Verbascum cheirantifolium Boiss) زیست بوم های مرتعی شهرستان دنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the relationship between barley genotypes and genetic source conservation
تعیین قرابت گونه های وحشی و زراعی جو و حفاظت منابع ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autecological study of Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach) Boiss. in mountainous rangelands of Hamedan province, Iran
مطالعات آت اکولوژی گونه Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach) Boiss. در مراتع کوهستانی استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles