[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 15 - ( پاییز و زمستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 15 صفحات 333-356 برگشت به فهرست نسخه ها
بارزسازی اهمیت متغیر پوشش گیاهی بر روی دمای سطح زمین توزیع ‌شده در کاربری/پوشش‌های مختلف محدوده شهر جوانرود
آقای پیمان کرمی1، آقای کامران شایسته*، خانم مینا اسماعیلی3
1- Peymankarami1988@gmail.com
دانشگاه ملایر، ka_shayesteh@yahoo.com ، ka_shayesteh@yahoo.com
3- Minaesmaeili1990@Gmail.Com
چکیده:   (955 مشاهده)
در مدل‌های محیطی، گیاهان به‌ عنوان  بخشی مهم برای کنترل تغییرات محیط‌ زیست  در نظر گرفته می‌شوند. به‌ منظور  تبیین اهمیت پوشش گیاهی بر روی دمای سطح زمین (LST)، پیش‌ پردازش‌های   اولیه بر روی تصویر لندست 8 انجام گرفتو از روش پنجره مجزا برای تعیین دمای سطح استفاده شد. اختلاف دما با ایستگاه‌های سینوپتیک  پیرامونی حدود 5/2 درجه محاسبه گردید؛ که تائید کننده دقت دمای محاسباتی بود. علاوه بر شاخص تراکم پوشش گیاهی (NDVI)، از متغیرهای دیگر مانند شاخص نمناکی (NDWI)، ارتفاع، جهت شیب، کاربری/پوشش و شاخص بار گرمایی (HLI) به‌ منظور  بارز سازی اثر پوشش گیاهی بر روی دما استفاده شد. نقشه کاربری/پوشش محدوده شهر با استفاده از 7 طبقه نمونه‌ تعلیمی به روش طبقه‌بندی شبکه عصبی  (MLP) به دست آمد. شاخص کاپای کلی82/0 محاسبه گردید. سپس نقاطی به‌ صورت  تصادفی به روش نمونه‌گیری طبقه‌ی به تفکیک 7 طبقه کاربری/پوشش‌ استخراج و به دو دسته آزمون و آموزش تقسیم شدند. مقادیر متغیرهای ذکر شده  به ازای این نقاط استخراج و از رگرسیون جنگل تصادفی برای بررسی اثر آن‌ها بر دمای سطح استفاده شد. کارایی مدل با استفاده از معیارهای میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، میانگین مجذور خطا (MSE) و میانگین مجذور مربعات خطا (RMSE) ارزیابی و تائید شد. بر اساس حساسیت سنجی به روش میانگین کاهش دقت، شاخص تراکم پوشش گیاهی، جهت شیب و رطوبت به بیشترین تأثیر را  بر روی توزیع دمای سطح داشتند. بیشترین دمای سطح با 29 درجه سانتی‌گراد برای مراتع بدون پوشش و کمترین آن با اندازه 25 درجه سانتی‌گراد مربوط به مناطق انسان‌ ساخت شامل شهر جوانرود و روستاهای پیرامونی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص تراکم پوشش گیاهی نقش بسیار مهمی در روند تغییرات دمای سطح زمین دارد.
 
واژه‌های کلیدی: پوشش گیاهی، پنجره مجزا، شاخص نمناکی، رگرسیون جنگل تصادفی، جوانرود
متن کامل [PDF 811 kb]   (153 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/12/15 | پذیرش: 1398/3/20 | انتشار: 1398/12/28
فهرست منابع
1. ابراهیمی، م. 1391. استفاده از رهیافت شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی در پیش‌بینی میزان مصرف انرژی الکترونیکی در بخش کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی،4(1):42-27.
2. احمدی، ب.، قربانی، ا.،صفرراد، ط.، سبحانی، و. 1394. بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور. فصلنامه سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی،6(1): 77-61.
3. احمدی، ک.، علوی، س.ج.،طبری کوچکسرایی، م . 1393. ارزیابی توان تولید رویشگاه راش شرقی (Fagus orientalis L.) با استفاده از مدل جمعی تعمیم‌یافته (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس). مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، 7(1): 32-17.
4. ارغندی،ز.،ویسیسرطایره،چ.،ارغند،ن. 1393. ارزیابیگردشگریوتدوینراهبردهایتوسعه‌ایگردشگریدرشهرستانجوانرود. اولینهمایشبینالمللی- علمیراهبردیتوسعهگردشگریجمهوریاسلامیایرانچالش‌هاوچشماندازها. پژوهشكدهگردشگريجهاددانشگاهي،17 صفحه.
5. اکبری، ا.، بهرامی، ش.،دوران ع.، ابراهیمی، م. 1396. بررسی تأثیر پارامترهای جغرافیایی بر دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال و درخت تصمیم‌گیری در مخروط آتش‌فشان تفتان. فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی اهر،17(57): 126-105.
6. اکبری، ا.، ابراهیمی، م.، نژاد سلیمانی، ح.1394. ارزیابی دمای سطح زمین با روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 26(60): 170-150.
7. انتظاری، ع.،امیراحمدی، ا.، علی‌آبادی، ک.، خسرویان، م.، ابراهیمی، م. 1395. پایش دمای سطح زمین و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه پریشان). فصلنامه هیدروژئوموفولوژی،8(4): 139-113.
8. جعفریان، ز.، کارگر، م. 1396. مقایسه مدل‌های جنگل تصادفی (Random forest) و درخت رگرسیون تقویت‌شده (BRT) در پیش‌بینی گونه‌های غالب مرتعی در مراتع پلور، مازندران. فصلنامه اکولوژی کاربردی، 6(1): 54-41.
9. جهانی لمر، ز.، فرخ پیام، س.ر.، شمسیان، م. 1393. یک مدل ریاضی برای پیش‌بینی خواص تخته خرده چوب با کاربردGMDH(نوعی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک).فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران،29(3): 389-276.
10. حمزه، س.، میجانی، ن.، کریمی فیروز جانی، م. 1397. مدل‌سازی ارتباط دمای سطح زمین، شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8.، فصلنامهپژوهش‌های جغرافیایی طبیعی، 50(1): 55-23.
11. خسرویان، م.، انتظاری، ع.، رحمانی، ا.، باعقیده، م .1396. پایش تغییرات سطح آب دریاچه پریشان با استفاده از شاخص‌هایسنجش‌ازدور. فصلنامه هیدروژئومورفولوژی، 4(13): 120-99.
12. دشتکیان، ک.، دهقانی، م.ع. 1385. بررسی دمای سطح زمین در ارتباط با پوشش گیاهی و توسعه شهری با استفاده از سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در مناطق بیابانی مطالعه موردی: منطقه یزد-اشکدر. فصلنامه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 77: 179-1169.
13. ذوالفقاری،ف.،آذرنیوند،ح.،خسروی،ح.،زهتابیان،غ.،خلیلیسیگارودی،ش. 1397. اثرپوششگیاهیبرخرداقلیمدراکوسیستم‌هایمناطقخشک (مطالعهموردی،دشتسیستان). فصلنامهمرتعوآبخیزداری (مجلهمنابعطبیعیایران)،71(4): 914-901.
14. رمضانی خوجین، ع.، خیرخواه زرکش، م.م.، دانش کار آراسته، پ.،مریدی، ع.، علی محمدی ناقچی، ر. 1394. محاسبه و واسنجی دمای سطح زمین با استفاده از داده‌های حرارتی ماهواره لندست 8. فصلنامه سنجش‌ازدور و GIS ایران، 7(3): 64-49.
15. فیضی زاده، ب.، دیده‌بان، خ.، غلام نیا، خ. 1394. برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و الگوریتم پنجره مجزا مطالعه موردی: حوزه آبریز مهاباد. فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی سپهر، 25(98): 181-172.
16. قربان نیا خیبری، و.، میرسنجری، م.، لیاقتی، ه.، آرمین، م. 1396. برآورد دمای سطح زمین کاربری اراضی و پوشش زمین سطح شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده‌های ماهواره لند‌ست 8. فصلنامه علمی پژوهشی محیط شناسی،15(2):74-55.
17. کرمی راد، س.، علی آبادی، م.، حبیبی، ا.، وکیلی نژاد،ر. 1396. سنجش میزان تأثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده(موردپژوهشی: مجتمع مسکونی گلدشت شیراز). نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 8(14): 196-185.
18. کریمی فیروزجانی، م.، کیاورزمقدم، م. 1395. بررسی ارتباط بین دما، شار تابش خالص با خصوصیات بیوفیزیکی و کاربری اراضیبا استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8. فصلنامه سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 7(4): 96-79.
19. مجرد، ف.،ناصریه، م.، هاشمی، س. 1397. بررسی تغییرات دوره‌ای و فصلی جزیره گرمایی شهر کرمانشاه در شب و روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای. فصلنامه فیزیک زمین و فضا،44(2): 494-479.
20. محمدیاری، ف.، پورخباز، ح.ر.، توکلی، م.،اقدر، ح. 1393. تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: شهر بهبهان). فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی(سپهر)، 23(92):34-23.
21. مختاری، س.، سلطانی فر، ه.، یاوری، ا. ر. 1388. خودسازمان‌دهی در تالاب بزرگ هویزه/بزرگ هویزه با تأکید بر اکولوژی سیمای سرزمین. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی طبیعی، 41(70):105-93.
22. مرادی، م.، صلاحی، ب.، مسعودیان، س.ا. 1395. بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با استفاده از داده‌های روز هنگام مودیس، مجله پژوهش‌های جغرافیایی طبیعی،4(48):533-517
23. نواب پور، ح.ر.، چگینی، ط.، صفرنژادبروجنی، ا. 1393. کاربردی از برآورد خطای کل آمارگیری در یک آمارگیری کوچک‌مقیاس. مجله بررسی‌های رسمی آمار ایران، (1): 68-47.
24. ولیزاده‌کامران.، خ.، غلام نیا، خ.، عینالی، گ.، موسوی، س.م. 1396. برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و رگرسیون چند متغیره. نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 8(30): 50-35.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karami P, Shayesteh K, Esmaeili M. Highlighting the Importance of the Vegetation Variable on Distributed Land surface temperature on different land use/land cover in Javanrud city range. PEC. 2020; 7 (15) :333-356
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-559-fa.html

کرمی پیمان، شایسته کامران، اسماعیلی مینا. بارزسازی اهمیت متغیر پوشش گیاهی بر روی دمای سطح زمین توزیع ‌شده در کاربری/پوشش‌های مختلف محدوده شهر جوانرود. حفاظت زیست بوم گیاهان. 1398; 7 (15) :333-356

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-559-fa.htmlدوره 7، شماره 15 - ( پاییز و زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256