[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 14 - ( بهار و تابستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 14 صفحات 45-66 برگشت به فهرست نسخه ها
عکس‌العمل گونه‌های پهن‌برگ علفی نسبت به برخی متغیر‌های محیطی در مراتع حوزه آبخیز گلندرود
فهیمه بازیار1، قاسمعلی دیانتی تیلکی*، سید جلیل علوی1
1- نور دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس، نور دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ، dianatitilaki@yahoo.com
چکیده:   (500 مشاهده)
بامطالعه شرایط محیطی و نیازهای یک‌گونه می‌توان در تعیین محل استقرار، پراکنش جغرافیایی، میزان انبوهی و فعالیت آن‌ها در محیط‌های مختلف قضاوت نمود. مطالعه حاضر در مراتع حوضه آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی عکس‌العمل گونه‌های پهن‌برگ علفی نسبت به متغیرهای محیطی بود. برای این منظور، نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در تیپ‌های رویشی گونه‌های موردمطالعه و هم‌چنین در امتداد دامنه با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی، شیب و جهت دامنه با استقرار 153 پلات یک مترمربعی انجام شد. نمونه‌برداری به روش تصادفی-سیستماتیک صورت گرفت. در منطقه نمونه‌برداری، فراوانی گونه‌های پهن‌برگ علفی، تغییرات طبقات ارتفاعی و جهت دامنه ثبت شد. نمونه­های خاک از عمق 20- 0 سانتی‌متری در هر پلات برداشت شدند. در هر نمونه، pH، نیتروژن، هدایت الکتریکی، کربن آلی، درصد شن، سیلت، رس، اندازه‌گیری شد. در این مطالعه، تابع HOF برای توصیف آشیان اکولوژیک گونه‌های پهن‌برگ علفی محور اول رسته‌بندی یا تغییرات فلورستیک‌گونه‌ها مورداستفاده قرار گرفت، برای روش رسته‌بندی (DCA[1]) و متغیرهای محیطی استخراج‌شده با آزمون‌های استاندارد اسپیرمن همبستگی بین آن‌ها بررسی شد. داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار R ver.3.0.3 آنالیز شدند. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده مؤثرترین متغیرها در فراوانی گونه‌های پهن‌برگ علفی منطقه موردمطالعه ارتفاع از سطح دریا، بارش، درجه حرارت و جهت دامنه بودند. برای متغیر ارتفاع از 26 گونه پهن‌برگ علفی موردمطالعه به‌طورکلی، 4 گونه متقارن (مدل IV، HOF)، 9گونه تک نمای چوله‌دار (مدل V)، 5 گونه به‌صورت هم‌نوا (مدل II)،7 گونه منحنی هم‌نوای آستانه‌ای و یک‌گونه منحنی صاف (مدل I) داشتند. در میان گونه‌های پهن‌برگ علفی گونه‌هایColchicum kotschyi،Medicago rigidula، Teucrium polium، Echinophora platyloba و Campanula stevenii دارای باریک‌ترین دامنه اکوژیک بودند.
 
*نویسنده مسئول: dianatig@modares.ac.ir
1Detrended Canonical Correspondence Analysis
 
[1] Detrended Cononical Corespondance Analaysi
 
[1] Detrended Cononical Corespondance Analaysis
 
واژه‌های کلیدی: آشیان اکولوژیک، آنالیز تطبیقی قوس‌گیری شده DCA، تابع HOF، گونه‌های پهن‌برگ، متغیرهای محیطی
متن کامل [PDF 1620 kb]   (100 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸
فهرست منابع
1. آذرنيوند، ح. 1371. بررسي پوشش گياهي و خاك در رابطه با واحدهاي ژمومرفولوژي در دامغان. مجموعه مقالات سمينار بررسي مناطق بياباني و كويري ايران، مركز تحقيقات مناطق كويري و بياباني ايران جلد اول100 ص.
2. آذرنيوند، ح.، جعفري، م.، مقدم، م.، جليلي، ع.، زارع چاهوکي، م.ع.، 1382. بررسي تأثير خصوصيات خاك و تغييرات ارتفاع بر پراكنش دو گونه درمنه(Artemisia) ، مجله منابع طبيعي ايران 56 (2): 93-100.
3. اردکاني، م. ر. 1384. اکولوژي، چاپ ششم. انتشارات دانشگاه تهران. 340 صفحه.
4. امان‌الهي، ج.، ديانتي تيلکي، ق.، صالحي، ع.، سهرابي، ه. 1386. روند توالي در سه رويشگاه مرتعي و ارتباط آن با خصوصيات خاک (مطالعه موردي: پارک ملي لار)، مجله علمي پژوهشي مرتع، 2 (1): 11-21.
5. پيري صحراگرد، ح.، آذرنيوند، ح.، زارع چاهوکي، م.ع.، ارزاني، ح.، قمي، س. 1390 . بررسي عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش جامعه گياهي حوضه آبخيز طالقان مياني، نشريه منابع طبيعي ايران. (1)64: 1-12.
6. تقي پور، ع.، مصداقي، م.، حشمتي، غ. ع.، رستگار، ش. 1387. اثر عوامل محيطي بر پراكنش گونه‌هاي مرتعي در منطقه هزارجريب بهشهر. (مطالعه موردي: مراتع سرخ گريوه). مجله کشاورزي و منابع طبيعي، 15 (4): 195-205.
7. تقي پور، ع.، رستگار، ش. 1389. بررسي نقش فيزيوگرافي بر روي پوشش گياهي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي )مطالعه موردي: مراتع هزارجريب بهشهر-مازندران(. مجله مرتع، 4 (2): 168-177.
8. جعفري، م.، زارع چاهوکي، م.، طويلي، ع.، کهندل، ا. 1385. بررسي رابطه خصوصيات خاک با پراکنش گونه‌هاي گياهي در مراتع استان قم، مجله پژوهش سازندگي، 19 (3): 110-116.
9. خادم‌الحسيني، ز.، شکري، م.، حبيبيان، س.ح. 1386. بررسي نقش عوامل توپوگرافي و اقليم در پراكنش پوشش گياهي مراتع مشجر ارسنجان، مجله مرتع، 1 (3): 236-222.
10. سهرابي، م. 1383. تحليل واحدهاي اکوسيستمي منطقه رويش مازودار(Quercus infectoria) در استان کرمانشاه. پايان‌نامه کارشناسي ارشد. دانشکده منابع طبيعي. دانشگاه تربيت مدرس.ص.64.
11. طاطيان، م، ر. 1392. بررسي اثرات متقابل توپوگرافي و فشار چرا بر تغييرات فرم‌هاي رويشي، وضعيت و گرايش مرتع (مطالعه موردي: مراتع وزوار گلوگاه). حفاظت زيست‌بوم گياهان.1(2): 15-30.
12. علوي س. ج. زاهدي اميري ق.، رحماني ر.، مروري مهاجرم. ر.، مويس، ب.، نوري ز.، 1392.بررسي واکنش گونه راش به برخي از متغيرهاي محيطي با استفاده از تابع بتا و مقايسه آن با تابه گوسي. مجله جنگل ايران، 5 (2): 161-171.
13. قليچ‌نيا، ح. 1385. گزارش تحقيقات ارزيابي مراتع در اقليم‌هاي مختلف، مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، 110 ص.
14. قلي نژاد، ب.، جعفري، م.، زارع چاهوکي، م. ع.، آذرنيوند، ح.، پربابايي، ح. 1393. بررسي اثر عوامل محيطي و مديريتي بر گسترش تيپ‌هاي گياهي (مطالعه موردي: مراتع سارال استان كردستان). مجله مرتع و آبخيزداري، 67 (2): 279-288.
15. محتشم‌نيا، س.، زاهدي، ق.،ارزاني، ح. 1386. رسته‌بندي پوشش گياهي مراتع استپي در ارتباط با عوامل خاكي و پستي‌وبلندي، مجله علمي پژوهشي مرتع، 1 (2): 142-158.
16. مصداقي، م. 1380. توصيف و تحليل پوشش گياهي، چاپ اول، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي، 287 ص.
17. معتمدي، ج.، عليلو، ف.، شيدايي کرکج، ا.، کيوان بهجو، ف.، قريشي، ر. 1392. بررسي ارتباط عوامل محيطي و شدت چراي دام با پوشش گياهي در اکوسيستم‌هاي مرتعي خوي. مجله حفاظت زيست‌بوم گياهان، 1(3): 73-89.
18. مقدم، م. ر. 1384. اکولوژي گياهان خاک روي. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. ص 701.
19. مير داودي، ح.ر.، زاهدي، ح. 1383. بررسي ميزان مقاومت به شوري خاك در سه گونه گياه شورپسند، مجله تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 11 (4): 425-447.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bazyar F, Dianati Tilaki H A, Alavi S J. Investigation on the Responses of Forbs Species to Some Environmental Variables in the Rangeland of Glandrood watershed. PEC. 2019; 7 (14) :45-66
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-375-fa.html

بازیار فهیمه، دیانتی تیلکی قاسمعلی، علوی سید جلیل. عکس‌العمل گونه‌های پهن‌برگ علفی نسبت به برخی متغیر‌های محیطی در مراتع حوزه آبخیز گلندرود. حفاظت زیست بوم گیاهان. 1398; 7 (14) :45-66

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-375-fa.htmlدوره 7، شماره 14 - ( بهار و تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106