[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 16 - ( بهار و تابستان 1399 ) ::
جلد 8 شماره 16 صفحات 285-304 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط برخی عوامل فیزیوگرافی با تنوع گروه‌های کارکردی گیاهان علفی در جنگل‌های زاگرس میانی (پژوهش موردی: جنگل هشتاد پهلو- لرستان)
زهره کرد، کامبیز ابراری واجاری*
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان-خرم آباد، لرستان -خرم اباد دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، kambiz.abrari2003@yahoo.com
چکیده:   (226 مشاهده)
تحقیق حاضر برای تعیین تنوع و غنای گروه­های کارکردی گیاهان علفی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در منطقه  جنگلی هشتادپهلو لرستان (خرم­آباد) انجام شد. نمونه­برداری به تعداد 50 میکروپلات 2 ×2 متر به صورت تصادفی صورت گرفت و در هر میکروپلات­، نوع گونه علفی و درصد پوشش آن­ها ثبت شد. سپس گونه­ها به گروه­های کارکردی فورب، گرامینه و لگومینوز و بر اساس فرم زیستی رانکایر تقسیم شدند. شاخص­های غنا، تنوع شانون- وینر و یکنواختی هیل محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که جهت بر غنای گروه عملکردی فورب و  نیز هر سه شاخص تنوع گروه عملکردی گرامینه و لگومینوز  اثرگذار بود، اما عوامل شیب و ارتفاع از سطح دریا تأثیری نداشت. به طور کلی می­توان اظهار داشت که در استقرار گونه­های مختلف گیاهی عوامل محیطی بیشترین تأثیر را دارند و عوامل مدیریتی نظیر تغییر کاربری و شدت چرای دام نیز روی ترکیب گونه­های گیاهی تأثیرگذار هستند.
 
واژه‌های کلیدی: تنوع زیستی، فورب، گرامینه، گروه‌های عملکردی گیاهی
متن کامل [PDF 214 kb]   (47 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/10/7 | پذیرش: 1397/11/3 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. ابراری¬واجاری،ک.و غ.ح. ویس¬کرمی. 1384. مطالعهفلورستیکمنطقههشتادپهلوخرم¬آباد (استانلرستان). پژوهشوسازندگیدرمنابعطبیعی67: 64-58.
2. اسدی،م. (سرویراستار). 1389-1367. فلورایران. جلدهای 67-1. انتشاراتموسسهتحقیقاتجنگل¬هاومراتعکشور،تهران.
3. اسعدی،ع.م. و ع.ر. دادخواه. 1389. بررسیترکیبفلوریستیکیوغنایگونه¬ایمراتعییلاقیاسدلی- پلمیسدراستانخراسانشمالی. فصلنامهعلمیپژوهشیتحقیقاتمرتعوبیابانایران 17(4): 603-589.
4. اسماعیل¬زاده،ا.،س.م. حسینی،م. کوچک¬سراییوح. اسدی. 1390. شناساییواحدهایاکوسیستمیوبررسیقابلیتتفکیکآن-هادرطبقه¬بندیجنگل (مطالعهموردی: جنگلراشدارکلا). مجلهزیست¬شناسیگیاهیایران 3(7): 11-28.
5. اسماعیل¬زاده،ا.،س.م. حسینی،ح. اسدی،پ. غدیری¬پور وع. احمدی. 1391. رابطهتنوعزیستیگیاهیباعواملفیزیوگرافیدرذخیره¬گاهسرخدارافراتخته. زیست¬شناسیگیاهی 4(12): 12-1.
6. افشارزاده،س.،ش. عباسیوع. مهاجری. 1391. بررسیفلور،شکل-هایرویشیوانتشارجغرافیاییعناصرگیاهیمنطقهمرتعییحیی¬آباد (نطنز). زیست¬شناسیگیاهی 11(4): 12-1.
7. اکبری‌نیا،م.،ت. مومنی¬مقدم، م. حسینی،خ. ثاقب¬طالبی ور. اخوان. 1393. تأثيرعواملفيزيوگرافيکبرتنوعگونه‌ایپوششزيراشكوبجنگل‌هایارس (مطالعهموردی: هزارمسجدخراسانرضوی). مجلهپژوهش‌هایگياهی (مجلهزيست‌شناسیايران) 27(3): 519-511.
8. الوانی¬نژاد،س.،م. ذاکری¬پاشاکلایی وا. اسماعیل¬زاده. 1393. رابطهتنوعزیستیگیاهانباعواملتوپوگرافیدرجنگل-هایغربمازندران (مطالعهموردی: جنگلپژوهشیدانشگاهتربیتمدرس). بومشناسیکاربردی 3(8): 1-15.
9. جلیلوند،ح.،ر.تمرتاشوح. حیدرپور 1386. تأثیرچرابرپوششگیاهیوبرخیخصوصیاتشیمیاییخاکدرمراتعکجورنوشهر. مجلهعلمیپژوهشیمرتع 1(1): 53-66.
10. حسینی،س. ع. 1374. بررسیجوامعگیاهیدشتمیرزابایلووآلمهپارکملیگلستان. پایان-نامهکارشناسیارشدجنگلداری،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان، 86 ص.
11. حیدری،م،. س. عطارروشنوخ. حاتمی. 1389. ارزیابیتنوعزیستیگیاهانعلفیدرارتباطباعواملفیزیوگرافیدراکوسیستم-هایجنگلیزاگرسمیانیمنطقهحفاظتشدهدالاب. مجلهتحقیقاتمنابعطبیعیتجدیدشونده 1(2):41-28.
12. زمانی،س.م. ور. ذوالفقاری. 1392. بررسیتنوعزیستیدرختیوعلفیدرمنطقهحفاظتشدهدنایغربیوارتباطآنباعواملمحیطی. فصلنامهعلمی- پژوهشیعلوممحیطی 11(3): 139-131.
13. سهرابی،ه. وم. اکبری¬نیا.1384. بررسیتنوعگونههایگیاهیدرارتباطباعواملفیزیوگرافیکیدرمنطقهجنگلیده-سرخجوانروداستانکرمانشاه. تحقیقاتجنگلوصنوبرایران 13(3): 279-294.
14. صفي¬خاني،ك.،م. رحيمينژادور. كلوندي. 1385. بررسيفلورستيكوتعييناشكال-هايزيستيگياهانمنطقهحفاظتشدهخانگرمزدراستانهمدان. پژوهشوسازندگي 70: 78-70.
15. عصری،ی. 1377. پوششگیاهیشوره¬زارهایدریاچهارومیه. انتشاراتموسسهتحقیقاتجنگلهاومراتع. شمارهانتشار 191،ص 222.
16. غیورمند،م.وش. سعیدی¬مهرورز. 1393. مطالعهفلورستیکمنطقهقره¬چهدرشمالشرقاستانخراسانرضوی. تاکسونومیوبیوسیستماتیک 20(6): 102-85.
17. فهیمی¬پور،ا.،م.ع. زارع¬چاهوکیوع. طویلی. 1389. بررسیعواملمحیطیمؤثربرتغییراتتنوعگونه¬ایدرمراتعطالقانمیانی. مجلهپژوهش¬هایآبخیزداری (پژوهشوسازندگی) 87: 51-44.
18. قهرمان،ا. (1377-1358). فلوررنگيايران. انتشاراتمؤسسهتحقيقاتجنگلهاومراتعكشور. تهران.
19. قهرمان،ا. (1373-1369). کورموفیت¬هایایرانجلد 1-4. مرکزنشردانشگاهی.
20. قهرمان،ا. (1375). گیاهشناسیپایه،جلد 1-2. انتشاراتدانشگاهتهران.
21. قهساره¬اردستانی،ا.،م. بصیری،م. ترکش وم. برهانی.1389. شاخص¬هایمناسببرایبررسیتنوعگونه-ایدرچهارمکانمرتعیاستاناصفهان. مجلهعلمیپژوهشیمرتع 4(1): 33-46.
22. كاظميان،آ.،ف. ثقفي¬خادم،م. اسديوم. قرباني. 1383. مطالعهفلورستيكبندگلستانوتعيينشكلهايزيستيوپراكنشجغرافياييگياهانمنطقه. پژوهشوسازندگي 64: 61-48.
23. کوچ،ی.،ح. جلیلوند،م.ر. پورمجیدیان و س. حاجیمیرزاآقایی. 1390. تنوعگونه‌هایگیاهیدرارتباطباعاملاکولوژیکارتفاعازسطحدریادرجنگل‌هایسردآبرودچالوس. مجلهزیست‌شناسیایران 24(3):411-400.
24. کهندل،ا.،ح. ارزانیوم. حسینی¬توسل. 1389. تعیینمیزانتأثیرشدت-هایچرایدامبرخصوصیاتخاکوپوششگیاهیبااستفادهازمؤلفه¬هایچندمتغیره. فصلنامهعلمیپژوهشیتحقیقاتمرتعوبیابانایران4(17): 526- 518.
25. گرگین¬کرجی،م.،پ. کرمیوح. معروفی. 1392. معرفیفلور،شکل¬زیستیوکورولوژیگیاهانمنطقهسارالکردستان (زیرحوزهفرهاد¬آباد). مجلهپژوهش¬هایگیاهی (مجلهزیست¬شناسیایران) 26(4): 525-510.
26. مبین،ص. 1364-1354. رستنی¬هایایران،جلد 1-3. انتشاراتدانشگاهتهران.
27. محمودی،ج. 1386. بررسیتنوعگونه‌ایگياهانجنگلحفاظتشدهكلارآباددرسطحگروه‌هایاكولوژيک. مجلهزيست‌شناسیايران 20(4):362-353.
28. مرادی،س. 1394. ارتباطتنوعدرختیبابرخیصفاتمورفولوژیکیوعناصرغذاییبرگدرختانممرزدرجنگل¬هایهیرکانی (مطالعهموردی: جنگل¬هایاسالم- گیلان). پایاننامهکارشناسیارشدرشتهجنگل¬شناسیواکولوژیجنگل. دانشگاهلرستان. دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی. 76 ص.
29. مظفریان،و. 1373. رده¬بندیگیاهی. جلد 2-1 نشردانشامروز.
30. مقدم،م. 1384. اکولوژیگیاهانخاکروی. انتشاراتدانشگاهتهران، 701 ص.
31. مهدوی،ع.،م. حیدری وج. اسحاقی‌راد. 1389. بررسیتنوعزیستیوغنایگونه‌هایگیاهیدرارتباطباعواملفیزیوگرافیوفیزیکیشیمیاییخاکدرمنطقهحفاظتشدهکبیرکوه. فصلنامهعلمی-پژوهشیتحقیقاتجنگلوصنوبرایران 18(3): 436-426.
32. مهرنیا،م.وپ. رامک. 1393. بررسیفلورستیکحوزهآبخیزنوژیان (استانلرستان). زیست¬شناسیگیاهیایران 20(6): 136-113.
33. میرزایی،ج.،م. اکبری¬نیا،س.م. حسینی،ه. سهرابی وج. حسین¬زاده. 1386. تنوعگونه-ایگیاهانعلفیدررابطهباعواملفیزیوگرافیکدراکوسیستم¬هایجنگلیزاگرسمیانی. مجلهزیست¬شناسیایران 20(4): 382-375.
34. ویس¬کرمی،غ.م. 1379. مطالعهفلورستیکمنطقهکوهسفیدلرستان. پایاننامهکارشناسیارشد. دانشگاهتهران.
35. یوسفی،م.،ر. صفریوم. نوروزی. 1390. بررسیفلورچادگاندراستاناصفهان. زیست¬شناسیگیاهی 9(3): 96-75.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kord Z, Abrari Vajari K. Interaction between physiographic factors with diversity of plant functional groups in central Zagros forests (Case study: Hashtadpahlo forest, Lorestan). PEC. 2020; 8 (16) :285-304
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-539-fa.html

کرد زهره، ابراری واجاری کامبیز. ارتباط برخی عوامل فیزیوگرافی با تنوع گروه‌های کارکردی گیاهان علفی در جنگل‌های زاگرس میانی (پژوهش موردی: جنگل هشتاد پهلو- لرستان). حفاظت زیست بوم گیاهان. 1399; 8 (16) :285-304

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-539-fa.htmlدوره 8، شماره 16 - ( بهار و تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4241