[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 15 - ( پاییز و زمستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 15 صفحات 197-215 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برخی عوامل فیزیوگرافیک بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختچه بادام‌ کوهی (Amygdalus scoparia) در زیست‌بوم‌های مرتعی خراسان جنوبی
دکتر محمد ساغری*، دکتر مسلم رستم پور2، مهندس محمد علی محمدی3
دانشگاه بیرجند، بیرجند، دانشگاه بیرجند ، msaghari@birjand.ac.ir
2- بیرجند، دانشگاه بیرجند
3- بیرجند، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
چکیده:   (913 مشاهده)
مطالعه پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی، یکی از جنبه­های مهم در مدیریت و حفاظت اکوسیستم­های طبیعی محسوب می­شود. در این تحقیق به بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا (در چهار طبقه: کمتر از 1600 متر، 1800-1600، 2000-1800 و بیشتر از 2000 متر) و جهت شیب (در چهار جهت اصلی: شمال، جنوب، شرق و غرب) بر خصوصیات رویشی و زایشی درختچه بادام‌ کوهی شامل: تعداد در هکتار (تراکم)، ارتفاع متوسط، قطر تاج پوشش، تعداد جست، قطر قطورترین جست، درجه سلامت تنه و تجدید حیات طبیعی پرداخته شد. به‌ منظور بررسی اثرات ارتفاع و جهت شیب‌ بر  خصوصیات رویشی از تحلیل GLM و آزمون LSD و به‌ منظور تعیین همبستگی بین ارتفاع از سطح دریا با خصوصیات رویشی و تجدید حیات طبیعی درختچه بادام‌ کوهی از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دریا بر کلیه خصوصیات رویشی مورد مطالعه درختچه بادام‌ کوهی معنی­دار است (01/0 P<). نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد که بیشترین تراکم و تجدید حیات طبیعی در طبقه ارتفاعی 2000-1800 متر و کمترین آن در طبقه ارتفاعی کمتر از 1600 متر واقع ‌شده است. همچنین حداکثر ارتفاع درختچه در طبقه ارتفاعی کمتر از 1600 متر و حداقل آن در طبقات ارتفاعی 2000-1800 و بالاتر از 2000 متر بود. نتیجه تحلیل GLM نشان داد که بیشترین قطر تاج پوشش و سلامت تنه در ارتفاع کمتر از 1600 متر و جهت شمالی و کمترین آن در ارتفاعات میانی و بالا و جهات جنوبی و شرقی مشاهده‌شده است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ارتفاع از سطح دریا و تعداد جست همبستگی مثبت معنی­دار و بین ارتفاع از سطح دریا و ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش درختچه و نیز سلامت تنه آن همبستگی منفی معنی­داری وجود داشت.
 
واژه‌های کلیدی: ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، نیازهای بوم‌شناختی، پوشش گیاهی، بادام کوهی
متن کامل [PDF 482 kb]   (142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/12/26 | پذیرش: 1398/5/2 | انتشار: 1398/12/27
فهرست منابع
1. احمدی، ح.1386. ژئومورفولوژی كاربردی، فرسایش آبی. انتشارات دانشگاه تهران، 714 ص.
2. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، 1389. گزارش طرح مدیریت پایدار کوه حوری.
3. اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی. 1396. آمار اقلیمی ایستگاه هواشناسی نهبندان.
4. اردکانی، م. ر. 1397. اکولوژی. انتشارات دانشگاه تهران، 340 ص.
5. الوانی¬نژاد، س. 1378. بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش گونه بادام کوهی در دو منطقه مختلف استان فارس. پایان¬نامه کارشناسی ارشد جنگل¬داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، 144 ص.
6. اولیایی، ح.، ادهمی، ا.، فرجی، ه.، فیاض، پ. 1389. آثاردرخت بلوط ایرانی بربرخی خصوصیات خاک درمنطقه جنگلی یاسوج. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی-علوم آب وخاک،(56): 206-193.
7. ایران منش، ی.، جهان بازی گوجانی، ح. 1386. مقایسه جنگل کاری بادام کوهی دردودامنه شمالی وجنوبی جنگل های تخریب یافته استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15(1): 31-19.
8. توکلی نکو، ح.، پورمیدانی، ع.، ادنانی، س.م.، ثاقب طالبی، خ. 1390. بررسی رویشگاهی بادامک (Amydgdalusscoparia) در استان قم به منظور دستیابی به عوامل اصلی اکولوژیک در ظهور آن¬ها. فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 19 (4) : 542-523.
9. جعفری، م.، رستم¬پور، م. 1398. روابط خاک و گیاه: اکولوژی، آمار و آنالیز (جلد اول). انتشارات دانشگاه تهران، 486 ص.
10. جوزی، ع.، مرادی مجد، ن. 1392. ارزیابی شرایط رویشگاهی بادام کوهی Amydgdalusscopariaدر منطقه بوالحسن دزفول به روش تصمیم گیری چند معیاره. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی،5(15):88-102.
11. زارع مهرجردی، م.، قدوسی، ج. ، نوروزی،ع.ا.،لطف الله‌زاده، د. ۱۳۸۶. بررسی رابطه بین پوشش گیاهی با خاک و شکل زمین در حوزه دق فینوبندرعباس.فصلنامه پژوهش و سازندگی، ۷۶: ۱۵۰-۱۴۴.
12. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. 1384. دستورالعمل آماربرداری جنگل. دفتر جنگلهای خارج شمال.
13. ساغری م.، شاهرخی ح.، رستم پور، م،. عشقی زاده، م. 1395. بررسی عوامل توپوگرافی موثر بر خصوصیات رشد و استقرار درختچه سماق در مراتع حوزه آبخیز شرق کشور (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کاخک در شهرستان گناباد). مجله حفاظت زیست بوم گیاهان، ۴ (۹) :۱۳۳-۱۵۰.
14. سالاریان ، ع.، متاجی، ا.، ایران¬منش، ی. 1387. بررسی نیاز رویشگاهی گونه بادامک (Amydgdalusscopariaspach) در جنگل¬های زاگرس (مطالعه موردی رویشگاه کره¬بس، استان چهارمحال و بختیاری). فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 21(4) : 542-528.
15. شجاعی،م.، کیانی،ب.، ستوده،ا.، عظیم‌زاده،ح.ر. 1394. بررسی رابطه برخی متغیرهای اولیه توپوگرافی با حضور، فراوانی، مشخصات کمی گونه‌ها و تیپ‌های گیاهی (مطالعه موردی: جنگل باغ شادی هرات، یزد).مجلهبوم شناسی کاربردی، ۴ (۱۱) :۱-14.
16. گودرزی، غ. 1387. طرح تحقیقاتی بررسی نیاز رویشگاهی بادامک در استان مرکزی. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور،91 ص.
17. مصداقی، م. 1384. بوم‌شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 187 ص.
18. مقدم، م. ر. 1387. اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران، 274 ص.
19. نادری ورندی،م.، کیالاشکی،ع.، ویسی، ر.،و شیخ الاسلامی، ع.1397. تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس.بوم شناسی جنگل های ایران (علمی- پژوهشی)، ۶ (۱۲) :۳۰-۳۸.
20. نقیلو،م.، جعفری، م.، طهمورث، م.، کهندل، ا.، و همدانیان، ف. 1389. بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی خاک وپوشش گیاهی به منظوریافتن گیاهان معرف درمنطقه ساوجبلاغ. نشریه مرتع وآبخیزداری، 63(1) :119-130.
21. ولی‌پور، ا.، نمیرانیان، م.، غضنفری، ه.، حشمت‌الواعظین، م.، لکسر،م. ج.، و پلینینگر،ت. 1392. ارتباط بین ویژگی‌های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل‌های فیزیوگرافی در جنگل‌های آرمرده، زاگرس شمالی.تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 21(1): 30-47.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saghari M, Rostampour M, Mohammadi M A. Investigation of the Effect of Topography on Vegetative and Propagation Characteristics of Amygdalus scoparia in South Khorasan Range Ecosystems. PEC. 2020; 7 (15) :197-215
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-563-fa.html

ساغری محمد، رستم پور مسلم، محمدی محمد علی. تأثیر برخی عوامل فیزیوگرافیک بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختچه بادام‌ کوهی (Amygdalus scoparia) در زیست‌بوم‌های مرتعی خراسان جنوبی. حفاظت زیست بوم گیاهان. 1398; 7 (15) :197-215

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-563-fa.htmlدوره 7، شماره 15 - ( پاییز و زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256