مجله حفاظت زیست بوم گیاهان- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئولAWT IMAGE

دکتر ابوالفضل طهماسبی

 مرتبه علمی و تخصص: استادیار- مرتعداری

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه گنبد کاووس

 آدرس پست الکترونیک: ab_tahmasebiyahoo.com

     

سردبیر نشریه (Editor-in-Chief):

 AWT IMAGEدکتر غلامعلی حشمتی
مرتبه علمی و تخصص: استاد - اکولوژی مرتع
نشانی: گروه مرتعداری- دانشکده مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آدرس پست الکترونیک: heshmati.agmail.com


AWT IMAGEجانشین سردبیر نشریه (Associate Editor):

 دکتر عباس بیابانی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی

نشانی: گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

آدرس پست الکترونیک: abs۳۴۶yahoo.com

            
                 اعضای هیات تحریریه(بر اساس حروف الفبا)

AWT IMAGEدکتر غلامعلی حشمتی

مرتبه علمی و تخصص:  استاد - اکولوژی مرتع

نشانی:دانشکده مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  آدرس پست الکترونیک:heshmati.agmail.com

              

AWT IMAGE

دکتر دکتر عباس بیابانی

مرتبه علمی و تخصص:دانشیار – فیزیولوژی گیاهان زراعی

نشانی: گروه مرتعداری: گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

آدرس پست الکترونیک:abs۳۴۶yahoo.com

            

 

AWT IMAGE

دکتر علی ستاریان

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار علوم جنگل (درخت شناسی)

نشانی: گروه چوب و جنگل- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس  

آدرس پست الکترونیک: Ali.sattarianyahoo.com 

     

    AWT IMAGE

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

مرتبه علمی و تخصص: استاد  ارزیابی و مدل سازی محیط زیست

نشانی: گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آدرس پست الکترونیک: A_mahiniyahoo.com

          

   

        AWT IMAGE  دکتر شعبان شتایی جویباری

     مرتبه علمی و تخصص: استاد-علوم جنگل (سنجش از دور)

      نشانی: گروه جنگلداری- دانشکده جنگلداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

       آدرس پست الکترونیک:shataeegau.ac.ir

 

        دکتر احمد عبدل زاده   

      مرتبه علمی و تخصص: استاد- اکوفیزیولوژی گیاهی

      نشانی: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه - دانشگاه گلستان

      آدرس پست الکترونیک: ah_ab۹۹yahoo.com

     

AWT IMAGEدکتر مجید محمد اسمعیلی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار اکولوژی مرتع

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

آدرس پست الکترونیک: Ma_۴۵۶yahoo.com

                                      
    
مدیر داخلی

دکتر ابوالحسن فتح آبادی

مرتبه علمی و تخصص: استادیار- آبخیزداری

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه گنبد کاووس

 آدرس پست الکترونیک: ahfathabadiahoo.com

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله حفاظت زیست بوم گیاهان:
http://pec.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب