:: دوره 8، شماره 17 - ( پاییز و زمستان 1399 ) ::
جلد 8 شماره 17 صفحات 341-360 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تالاب‌های عزیزک و پایین احمدکلا بابلسر
سیده آرزو حسینعلی زاده آهنگر1، دکتر ناصر جعفری*
1- دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی ، n.jafari@umz.ac.ir
چکیده:   (410 مشاهده)
شناخت گیاهان موجود در یک منطقه، به‌عنوان مطالعه‌ای زیربنایی برای پژوهش‌های بوم‌شناختی، مدیریت و حفاظت از گیاهان محسوب می‌شود. هدف این مطالعه جمع‌آوری و شناسایی گیاهان تالاب‌های عزیزک و پایین احمدکلا بابلسر در استان مازندران بوده است. پس از مشخص نمودن محدوده مناطق موردمطالعه در نقشه و انجام بازدید‌های میدانی، گیاهان جمع‌آوری، خشک و شناسایی شدند. در تالاب عزیزک درمجموع 84 گونه متعلق به 78 جنس و 36 خانواده و در تالاب پایین احمدکلا درمجموع 95 گونه متعلق به 85 جنس و 39 خانواده گیاهی جمع‌آوری و شناسایی شدند. در تالاب‌های عزیزک و پایین احمدکلا گیاهان خانواده‌های Poaceae به ترتیب با 15 و 18 گونه و Asteraceae با 11 و 15 گونه از غنی‌ترین خانواده‌های گیاهی بودند. بررسی اشکال زیستی گونه‌های گیاهی نشان داد که تروفیت‌ها در تالاب عزیزک با 92/28 درصد و در تالاب پایین احمدکلا با 62/43 درصد دارای بیشترین میزان بودند. ازلحاظ پراکنش جغرافیایی، بیشترین گونه‌ها به عناصر چند ناحیه‌ای با 27/66 درصد در تالاب عزیزک و با 96/65 درصد در تالاب پایین احمدکلا اختصاص داشتند. به‌طورکلی مطالعه فلوریستیکی گیاهان اکوسیستم‌های تالابی می‌تواند از نخستین اقدامات لازم در جهت شناخت این اکوسیستم‌ها باشد و زمینه لازم برای مطالعات جامع‌تر را فراهم کند. 
واژه‌های کلیدی: تالاب‌های بابلسر، پراکنش جغرافیایی، طیف زیستی، فلور، گیاهان آبزی، مازندران
متن کامل [PDF 640 kb]   (144 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/3 | پذیرش: 1399/10/2 | انتشار: 1399/12/22
فهرست منابع
1. اجتهادي، ح.، آتشگاهي، ز.، زارع، ح. 1388. معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان در جنگل‌های شرق دودانگه ساري، استان مازندران، مجله زیست‌شناسی ايران، 22(2)، 193-203.
2. اسدالهي، ز.، دانه‌کار، الف.، عليزاده شعباني، ا. 1390. آرايش افقي و پهنه بندي پوشش گياهي تالاب چغاخور. رستنيها،12(1) 13-29.
3. اسدي، م.، معصومي، ع. ا.، خاتمساز، م.، مظفريان، و. 1371-1390. فلور ايران، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع.
4. اميني، ط. 1381. مطالعه فلوريستيکي گياهان سواحل ماسه اي استان مازندران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد.
5. بابايي، ي.، قاسم زاده، ف.، ارباب زوار، م.، علوي مقدم، م. 1386. مطالعه آزمايشگاهي حذف آرسنيك از آب آلوده توسط جلبك ماكروسكوپي كارا. علوم و تكنولوژي محيط زيست، 2، 11-18.
6. باقري اصل، ف. 1393. بررسي اکولوژيکي و فلوريستکي جلبک ها و گياهان آبزي مانداب سيد محله ساري- مازندران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم پايه، دانشگاه مازندران.
7. بخشي خانيکي، غ. 1386. گياهان آبزي. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
8. توکلي، س.، اجتهادي، ح.، اميني اشکوري، ط.، وثوق رضوي، ش. 1392. بررسي گياهان زيستگاه هاي آبي شرق و غرب استان مازندران، ايران. مجله تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 15، 25- 36.
9. توکلي، س.، اجتهادي، ه.، اميني، ط.، زارع، ح.، وثوق رضوي، ش. 1392. شكل زيستي و رويشي گياهان رطوبت دوست، پايابي و آبزي حقيقي، در شرق و غرب استان مازندران. مجله پژوهش هاي گياهي (زیست‌شناسی ايران)، 26، 423- 433.
10. پرنيان، الف.، چرم، م.، جعفرزاده حقيقتي فرد، ن.، ديناروند، م. 1390. گياه پالايي نيكل از محيط هيدروپونيك به كمك علف شاخي Ceratophyllum demersum)). علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، 6، 75-84.
11. ثابتي، ح. 1348. بررسي اقاليم حياتي ايران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
12. خوشمو، م.، اکبرزاده، م.، کلبادي، الف.، سلطاني، س. 1391. معرفي گياهان آبزي آب بندان هاي لاريم و اسماعيل کلا (جويبار). فصلنامه علمي- پژوهشي گياه و زيست بوم، 33، 3- 17.
13. دولتخواهي، م.، يوسفي، م. 1388. مطالعه گياهان آبزي و نيمه آبزي تالاب بین‌المللی پريشان در استان فارس. مجله علمي- تخصصي تالاب، 1، 91- 104.
14. زاهد چکوري، س.، عصري، ي.، يوسفي، م.، مرادي، الف. 1392. فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان تالاب سلكه. مجله پژوهش هاي گياهي، 3، 301- 310.
15. عصري، ي. 1385. اکولوژي پوشش هاي گياهي. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور تهران.
16. قائني، م.، رومياني، ل.، صفرخانلو، ل. 1393. بررسي ميزان آرسنيک، جيوه، روي و مس در گياهان آبزي کارا (Chara sp.)، ني (Phragmites australis)، لويي (Typha latifolia) و پيزور (Scirpus bulrush) در رودخانه دز. فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، 6(22)، 49- 58.
17. قهرمان، ا. 1375- 1385. فلور رنگي ايران، تهران: انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران، جلد 1-25.
18. قهرمان، الف.، نقي نژاد، ع.، عطار، ف. 1383. رويشگاه ها و فلور منطقه ساحلي چمخانه- جيرباغ و تالاب ساحلي اميرکلايه. مجله محيط شناسي، 33، 46-67.
19. كاظميان، آ.، خادم، ث.، ف.، اسدي، م.، قربانعلي، م. 1383. مطالعه فلورستيك بند گلستان و تعيين شكلهاي زيستي- پراكنش جغرافيائي گياهان منطقه. مجله پژوهش و سازندگي .64، 48- 62.
20. نقي نژاد، ع.، حسين زاده، ف. 1393. بررسي تنوع گونه هاي گياهي تالاب بین‌المللی فریدون‌کنار مازندران. مجله پژوهش هاي گياهي، 2، 320- 335.
21. وثوق رضوي، ش.، اجتهادي، ح.، زارع، ح.، توکلي، س. 1391. بررسي تنوع گونه اي گياهان آبزي ماکروفيت استان مازندران. نشريه علوم دانشگاه تربيت معلم، 4، 1047- 1062.
22. يوسفي، م. 1388. فلور ايران. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 17 - ( پاییز و زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها