مجله حفاظت زیست بوم گیاهان- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئولAWT IMAGE

دکتر ابوالفضل طهماسبی

 مرتبه علمی و تخصص: استادیار- مرتعداری

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه گنبد کاووس

 آدرس پست الکترونیک: ab_tahmasebi@yahoo.com

                               

سردبیر

AWT IMAGE

 دکتر عباس بیابانی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی

نشانی: گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

آدرس پست الکترونیک: abs۳۴۶@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه(بر اساس حروف الفبا)

AWT IMAGE

دکتر سیدمحمدرضا احتشامی

مرتبه علمی و تخصص:  استادیار – فیزیولوژی گیاهان زراعی

نشانی: گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی - دانشگاه گیلان

آدرس پست الکترونیک: smrehteshami@guilan.ac.ir

              

AWT IMAGEدکتر عباس بیابانی

مرتبه علمی و تخصص:  دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی

نشانی: گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

آدرس پست الکترونیک: abs۳۴۶@yahoo.com

              

AWT IMAGE

دکتر غلامعلی حشمتی

مرتبه علمی و تخصص: استاد - اکولوژی مرتع

نشانی: گروه مرتعداری- دانشکده مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آدرس پست الکترونیک: heshmati.a@gmail.com

            

 

AWT IMAGE

دکتر علی ستاریان

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار علوم جنگل (درخت شناسی)

نشانی: گروه چوب و جنگل- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس  

آدرس پست الکترونیک: Ali.sattarian@yahoo.com 

     

           

AWT IMAGE

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار   ارزیابی و مدل سازی محیط زیست

نشانی: گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آدرس پست الکترونیک: A_mahini@yahoo.com

          

   

        AWT IMAGE  دکتر شعبان شتایی جویباری

     مرتبه علمی و تخصص: دانشیار -علوم جنگل (سنجش از دور)

      نشانی: گروه جنگلداری- دانشکده جنگلداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

       آدرس پست الکترونیک:shataee@gau.ac.ir

                                 دکتر احمد عبدل زاده

                                 مرتبه علمی و تخصص: استاد- اکوفیزیولوژی گیاهی

                                 نشانی: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه - دانشگاه گلستان

                                  آدرس پست الکترونیک: ah_ab۹۹@yahoo.com

AWT IMAGEدکتر مجید محمد اسمعیلی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار اکولوژی مرتع

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

آدرس پست الکترونیک: Ma_۴۵۶@yahoo.com

                                      

 

                   مدیر داخلی

دکتر ابوالحسن فتح آبادی

مرتبه علمی و تخصص: استادیار- آبخیزداری

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه گنبد کاووس

 آدرس پست الکترونیک: ahfathabadi@yahoo.com

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله حفاظت زیست بوم گیاهان:
http://pec.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب