[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 18 - ( بهار و تابستان 1400 ) ::
جلد 9 شماره 18 صفحات 218-193 برگشت به فهرست نسخه ها
معرفی فلور، شکل زیستی، کرولوژی و تنوع گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع قزل‌اوزن- آق‌داق شهرستان خلخال
مریم مولائی شام اسبی، مهدی معمری*، اردوان قربانی، محمود بیدارلرد، فرید دادجو، محمد صادقی نسب، عادل لطفی
گروه علوم گیای و گیاهان داروئی، دانشکده‌ کشاورزی مشکین‌شهر و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، moameri@uma.ac.ir
چکیده:   (1016 مشاهده)
شناخت گیاهان موجود در یک منطقه برای سایر مطالعات از قبیل پژوهش‌های بوم‌شناختی، مدیریت اکوسیستم‌ها و حفاظت گیاهان ضروری است. در مطالعه حاضر فلور و تنوع گونه‌ای گیاهی مراتع پروفیل ارتفاعی آق‌داغ- قزل‌اوزن خلخال در جنوب‌ استان اردبیل بررسی شد. برای بررسی فلور، نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری و شناسایی شد. عملیات برداشت میدانی در سال 1397 در منطقه اجرا و سپس پراکنش جغرافیایی و شکل‌ زیستی گونه‌ها تعیین شد. در ادامه، شاخص‌های غنا، یکنواختی و تنوع‌گونه‌ای در طبقات ارتفاعی اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج، در منطقه مورد مطالعه 31 تیره، 105 جنس و 137 گونه گیاهی شناسایی شد. از مهم‌ترین تیره‌های منطقه می‌توان به تیره کاسنی (Asteraceae) با 25 گونه، گندمیان (Poaceae) با 18 گونه، پروانه‌آسا (Fabaceae) با 16 گونه و تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 13 گونه اشاره نمود. نمودار طیف‌زیستی گیاهان به روش رانکایر نشان داد که همی‌کریپتوفیت‌ها و تروفیت‌ها به‌ترتیب با 46 درصد و 35 درصد فراوان‌ترین اشکال زیستی منطقه بودند. همچنین، نتایج نشان داد که 47 درصد از گونه‌ها به ناحیه رویشی ایران و تورانی تعلق داشتند. از میان فرم‌های رویشی، پهن‌برگان علفی بیش‌ترین فراوانی (72/73 درصد گونه‌ها) را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از آنالیز شاخص‌های عددی تنوع و غنای گونه‌ای نشان‌داد که این شاخص‌ها از الگوی کوهانی تبعیت می‌کنند و طبقات ارتفاعی مختلف دارای اختلاف معنی‌داری هستند. بیش­ترین میزان عددی شاخص‌های تنوع سیمپسون (78/0)، شانون-وینر (87/1) و نیز شاخص‌های غنای منهینیک (49/1) و مارگالف (37/2) در طبقه ارتفاع میانی به‌دست آمد. شاخص یکنواختی نیز با ارتفاع رابطه عکس نشان داد. نتایج این مطالعه می‌تواند در پیشنهاد گونه‌های گیاهی در امر اصلاح و احیای منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه استفاده گردد.
واژه‌های کلیدی: شاخص سیمپسون، غنای گونه‌ای، طبقه‌بندی رانکایر، مراتع آق‌داغ
متن کامل [PDF 1203 kb]   (198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/5 | پذیرش: 1399/10/8 | انتشار: 1400/7/6
فهرست منابع
1. اجتهادي، ح.، سپهري، ع.، عكافي، ح.ر. 1388. روش‌هاي اندازه‌گيري تنوع زيستي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 228صفحه.
2. احمدآلي، و.، قرباني، ا.، عظيمي مطعم، ف.، اصغري، ع.، تيمورزاده، ع.، بدرزاده، م. 1394. بررسي فلور، شکل زيستي، کروتيپ و تغيير تنوع و يکنواختي گونه‌اي تحت تأثير فواصل مختلف چرايي از کانون‌هاي بحراني در دامنه‌هاي جنوب‌شرقي سبلان، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 32: 84-69.
3. ارجمند، م.، دانشور، ا.، ستاريان، ع.، کسلخه، ر. 1399. بررسي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان زيراشکوب ذخيره‌گاه ارس در منطقه چهارباغ استان گلستان، حفاظت زيست‌بوم گياهان، 8: 133-111.
4. اسدي، م.، معصومي، ع.، خاتم‌ساز، م.، مظفريان، و.ا. (ويراستاران). 1392-1367. فلور ايران، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، شماره 1-70، 4010 صفحه.
5. اســماعيل‌زاده، د.، نورمحمــدي، ك.، اســدي، ح.، يوســفزاده، ح. 1393. مطالعــه فلوريســتيک جنگــل‌هــاي صلاح الدين کلا، نوشهر، ايران، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 6 (19): 37-54.
6. تيمورزاده،ع.،قرباني،ا.،کاويانپور،ا.ح. 1394.بررسيفلور،شکلزيستيوکورولوژيگياهانجنگل‌هايجنوب‌شرقيشهرستاننمين(اسيقران،فندوقلو،حسنيوبوبيني) دراستاناردبيل،زيستشناسيگياهي، 24 (2): 264-275.
7. جعفري،ع.،ظريفيان، ا. 1394.مطالعهفلورستيككوهساورز دراستانكهگيلويهوبويراحمد، پژوهش‌هايگياهي(زيستشناسيايران)، 5: 929-951.
8. دفتر فني مرتع، 1361. کد گياهان مرتعي ايران. کميته نشر و تبليغات سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور.
9. ديناروند، م.، اجتهادي، ح.، جنگجو، م.، اندرزيان، ب. 1394. معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه حفاظت شده شيمبار (استان خوزستان، زيست‌شناسي گياهي ايران، 7 (23): 1-14.
10. ذاکري پاشاکلايي، م.، الواني نژاد، س.، اسماعيل‌زاده، ا. 1393. رابطه‌ي تنوع زيستي گياهان با عوامل توپوگرافي در جنگل‌هاي غرب مازندران، (مطالعه موردي: جنگل پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس)، بوم شناسي کاربردي، 3 (8):15-1.
11. زرگري، م، 1391. بررسي رابطه پوشش گياهي با عوامل محيطي مراتع طالقان (مطالعه موردي: جزن- ورکش)، پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته مرتعداري، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، تهران.
12. ساغري، م.، شاهرخي، ح.، رستم‌پور، م.، عشقي‌زاده، م. 1395. بررسي عوامل توپوگرافي مؤثر بر خصوصيات رشد و استقرار درختچه سماق (Rhus coriaria L.) در مراتع حوزه آبخيز شرق کشور (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کاخک در شهرستان گناباد)، حفاظت زيست‌بوم گياهان، 4 (9): 150-133.
13. شريفي،ج.،شاهمرادي،ا.ع.،نوري،ا.،محمدي،د.1396.پايشپوششگياهيمراتعنيمهاستپياستاناردبيل )مطالعه موردي: مراتعآقداغمنطقهخلخال(،مرتع،11 (3): 283-293.
14. شيخکانلوي ميلان، ب.، رجامند، م.، معتمدي، ج. 1396. معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان مرتعي کوه‌هاي اورين خوي، آذربايجان‌غربي، پژوهش‌هاي آبخيزداري، 116: 17-3.
15. فخيمي ابرقويي، ا.، مصداقي، م.، غلامي، پ.، نادري نصرآباد، ح. 1390. اثر برخي از خصوصيات توپوگرافي بر تنوع گياهي (مطالعه موردي: مراتع استپي ندوشن يزد)، تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 3: 408-419.
16. قرباني، ا.، شريفي‌نيارق، ج.، کاويان‌پور، ح.، ملک‌پور، ب.، ميرزايي آقجه‌قشلاق، ف. 1392. بررسي خصوصيات اکولوژيک گونه Festuca ovina در مراتع جنوب‌شرقي سبلان، تحقيقات مرتع و بيابان، 20 (2): 379-396.
17. قهرمان، ا. 1374. کورموفيت‌هاي ايران، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع ايران، تهران.
18. قهرماني‌نژاد، ف.، عاقلي، س. 1388. بررسي فلورستيک پارک ملي کياسر، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 1 (1): 47-62.
19. محسن‌نژاد، ف. 1397. بررسي فلورستيک، فرم رويشي و کوروتيپ رويشگاه گنبروف سهند، تبريز، پژوهش‌هاي گياهي (زيست‌شناسي ايران)، 31 (2): 322-334.
20. مصداقي، م. 1390. توصيف و تحليل پوشش گياهي، انتشارات جهاد دانشگاهي (دانشگاه فردوسي مشهد)، 288 صفحه.
21. معصومي، ع.ا. 1384-1365. گون‌هاي ايران، جلدهاي 1-4، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، 2516 صفحه
22. ميرزايي موسي‌وند، ا.، قرباني، ا.، زارع چاهوکي، م.، کيوان بهجو، ف.، سفيدي، ک. 1395. عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش گونه PrangosferulaceaLindl. در مراتع استان اردبيل، مرتع، 10 (2): 191-203.
23. نژاد حبيب‌وش، ف.، مکعلي، ح.، رضايي چيانه، ا. 1395. معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه حفاظت‌شده راژان در استان آذربايجان‌غربي، تاکسونومي و بيوسيستماتيک، 27: 85-95.
24. نظري‌عنبران، ف.، قرباني، ا.، عظيمي، ف.، تيمورزاده، ع.، اصغري، ع.، هاشمي‌مجد، ک. 1394. بررسي فلوريستيکي و تنوع گونه‌اي در گراديان ارتفاعي لاهرود- شابيل (شمال سبلان)، حفاظت زيست‌بوم گياهان، 7 (3): 1-18.
25. نوري، س.، سپهري، ع.، باراني، ح.، فدائي، ف. 1397. بررسي فلور، شکل زيستي و عناصر رويشي گياهان منطقه گذر نواحي رويشي ايران و توراني و صحرا-سندي در استان سيستان و بلوچستان، پژوهش‌هاي گياهي (زيست شناسي ايران)، 31 (2): 373-381.
26. نوعدوست، ف.، دهداري، س.، کاظمي، ر.، شجاعي، ف. 1399. فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان حوزه آبخيز دره انار باغملک استان خوزستان. مجله پژوهش‌هاي گياهي، چاپ آنلاين.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Molayi Shamasbi M, Moameri M, Ghorbani A, Bidar Lord M, Dadjuo F, Molaee M et al . Flora, life forms, Chorology and plant diversity of rangelands vegetation in Qezel Ozan- AqDagh altitude gradient, Khalkhal County. PEC. 2021; 9 (18) :193-218
URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-668-fa.html

مولائی شام اسبی مریم، معمری مهدی، قربانی اردوان، بیدارلرد محمود، دادجو فرید، صادقی نسب محمد و همکاران.. معرفی فلور، شکل زیستی، کرولوژی و تنوع گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع قزل‌اوزن- آق‌داق شهرستان خلخال. حفاظت زیست بوم گیاهان. 1400; 9 (18) :218-193

URL: http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-668-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 18 - ( بهار و تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419