:: دوره 3، شماره 7 - ( (دوره سوم- شماره هفتم- پاییز و زمستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله 1394 ) ::
جلد 3 شماره 7 صفحات 72-59 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه ارزش غذایی سه گونه Hordeum bulbosum، Trifolium repens، Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژیکی در مراتع باغ شادی استان یزد
محمدرضا طاطیان*، رضا تمرتاش، علی بمان میرجلیلی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، mr_t979@yahoo.com
چکیده:   (4719 مشاهده)

تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عواملی است که برای مدیریت صحیح مراتع لازم است. در این پژوهش از سه گونه مرتعی باغ شادی استان یزد، شامل Hordeum bulbosum، Trifolium repens و Prangos ferulacea در سه مرحله فنولوژیک (رویشی، گلدهی و بذردهی) نمونه برداری انجام شد. نمونه¬ها برای تجزیه شیمیایی به آزمایشگاه منتقل و شاخص‌های کیفیت علوفه شامل پروتئین خام (CP)، انرژی متابولیسمی (ME)، هضم پذیری ماده خشک (DMD) و دیواره سلولی عاری از همی سلولز (ADF) اندازه‌گیری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون چند دامنه دانکن و مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه در سطح خطای یک درصد معنادار است و کیفیت علوفه در هر سه گونه، در مرحله رویشی بیش از مراحل دیگر است. به¬طوری¬که بیشترین درصد پروتئین و انرژی متابولیسمی به¬ترتیب مربوط به Trifolium repens، Prangos ferulacea و Hordeum bulbosum در مرحله رویشی است. همچنین در هر سه گونه با پیشرفت مراحل رشد از مقدار پروتئین خام، هضم¬پذیری ماده خشک و انرژی متابولیسمی کاسته و بر میزان دیواره سلولی عاری از همی سلولز افزوده می شود. همچنین، از بین گیاهان مورد مطالعه از نظر ارجحیت ارزش غذایی، شبدر سفید در رتبه اول و جاشیر و جو پیازدار در رتبه¬های بعدی قرار گرفتند.

واژه‌های کلیدی: ارزش غذایی، انرژی متابولیسمی، کیفیت علوفه، فنولوژی
متن کامل [PDF 323 kb]   (2413 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/25 | پذیرش: 1395/2/25 | انتشار: 1395/2/25
فهرست منابع
1. ابنعباسی ر.، معروفی ح.، مصطفینژاد ر. 1387 .تعیین ارزش غذایی گیاه علوفهاي جاشیر (Prangos ferulacea) در مراحل مختلف فنولوژي در مراتع سارال کردستان، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، .415-422 :(3)15
2. احمدي ع.، سندگل ع.، 1389 .ارزیابی ارزش غذایی گونههاي شورپسند موجود در جیره گوسفند زندي چراکننده در مراتع بیابانی عباسآباد قم، نشریه مرتع و آبخیزداري، 63)3 :(287-277
3. ارزانی ح.، بصیري، م.، کتیبی، ف.، قربانی ج. 1384 .ارزش غذایی بعضی از گونههاي مراتع کوههاي زاگرس، نشخوارکنندگان کوچک، 65 :135-128.
4. ارزانی ح.، پیريصحراگرد ح.، ترکان ج.، سعیدي ك. 1390 .مقایسه مراحل فنولوژیکی بر کیفیت علوفه گونههاي مراتع سارال کردستان، مجله مرتعداري، 4) 2 :(167-160.
5. ارزانی ح.، ترکان ج.، جعفري م.، جلیلی ع.، نیکخواه ع. 1380 .تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روي کیفیت علوفه چند گونه مرتعی، مجله علوم کشاورزي ایران، 23)2 :(395 -396
6. ارزانی ح.، زهدي م.، فیش، م.، زاهدي امیري ق.، نیکخواه ا.، و ستر د. 1383 .اثرات مراحل فنولوژي بر کیفیت علوفه، مجله مرتعداري، 57)6 :(629-624
7. ارزانی ح.، قاسمی آریان ي.، معتمدي ج.، فیلهکش ا.، معمري م. 1392 .بررسی شاخصهاي کیفیت علوفه چند گونه مرتعی و مقایسه با حد بحرانی آنها براي نیاز نگهداري واحد دامی چراکننده در مراتع استپی سبزوار، دو فصلنامه خشکبوم، 3)1 :(21-13.
8. ارزانی ح.، مصیبی م.، نیکخواه ا. 1385 .بررسی اثرات مراحل فنولوژیکی بر کیفیت علوفه در گونه هاي مختلف در مراتع طالقان، مجله منابع طبیعی، 59)1 :(259-251.
9. اکبري نیا ا.، کوچکی ع.، 1370 .اثرات مراحل مختلف برداشت بر صفات رشد، عملکرد و ارزش غذایی واریتههاي جو، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، 170صفحه.
10. حشمتی غ.، باغانی و.، بذرافشان ا. 1385 .مقایسه ارزش غذایی 11 گونه مرتعی شرق استان گلستان،مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبییعی، 73 :95 -90
11. زابلی م.، قنبري ا.، زابلی ج.، نوري س. 1389 .بررسی تاثیر مراحل فنولوژي بر کیفیت علوفه Aeluropus littoralis, Aeluropuslagopoides ،مجله مرتع. .395 -404 :(3)4
12. شیرمردي ح.، بلداجی ف.، مصداقی م.، چمنی ا. 1383 .تعیین ارزش غذایی 6 گونه مرتعی در مراتع دشت تپه مروه، مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، 10 :149-131
13. قورچی ت. 1374 .تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع استان اصفهان،پایاننامه کارشناسیارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، 128صفحه.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 7 - ( (دوره سوم- شماره هفتم- پاییز و زمستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها