:: دوره 3، شماره 7 - ( (دوره سوم- شماره هفتم- پاییز و زمستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله 1394 ) ::
جلد 3 شماره 7 صفحات 58-41 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه شاخص‌های اکولوژیکی گندم در زیست بوم زراعی
حوا میرزاده ، عباس بیابانی* ، علی راحمی‌کاریزکی ، حسینعلی فلاح
، abs346@yahoo.com
چکیده:   (5175 مشاهده)

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و جهت کاشت بر دریافت و استفاده از تشعشع نور خورشید در دو ژنوتیپ گندم آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل‌های مورد مطالعه شامل جهت کاشت (شمالی- جنوبی، شرقی- غربی، شمال‌شرقی- جنوب‌غربی و شمال‌غربی- جنوب‌شرقی)، تراکم‌ بوته (250 (کم)، 300 (متوسط) و 350 (زیاد) بوته در متر مربع) و دو ژنوتیپ گندم (رقم کوهدشت و لاین 17) بودند. نتایج به‎دست آمده از تجزیه واریانس داده‎ها نشان داد که تمام شاخص‌های اکولوژیکی مورد بررسی (شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی ضریب خاموشی و کارآیی مصرف نور) تحت تأثیر اثر متقابل تراکم بوته و جهت کاشت قرار گرفتند؛ این در حالی است که بین این دو ژنوتیپ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. با افزایش تراکم شاخص سطح برگ (LAI) و حداکثر تجمع ماده خشک، افزایش پیدا کرد به‌گونه‌ای‌که تراکم زیاد در جهت کاشت شرقی- غربی بیشترین شاخص سطح برگ (8/33) و ماده خشک تجمعی (2294±357/3 گرم بر مترمربع) را داشتند. ضریب خاموشی در تراکم متوسط و زیاد تحت تأثیر جهت کاشت قرار گرفت و در تراکم کم اختلاف معنی‌داری بین جهت‌های کاشت مشاهده نشد. متوسط ضریب خاموشی در این آزمایش 0/63 محاسبه شد. کارآیی مصرف نور نیز تحت تأثیر اثر متقابل تراکم و جهت کاشت قرار گرفت. با افزایش تراکم کارآیی مصرف نور افزایش یافت. جهت شرقی- غربی و تراکم زیاد بیشترین مقدار را نشان داد.

واژه‌های کلیدی: تراکم، جهت کاشت، رقم، دریافت تشعشع، گندم.
متن کامل [PDF 510 kb]   (1391 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/25 | پذیرش: 1395/2/25 | انتشار: 1395/2/25
فهرست منابع
1. امام، ي. 1386 .زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شیراز. 190 صفحه.
2. زند، ا.، کوچکی ع.، رحیمیان مشـهدي ، ح.، و نصـیري ، م. 1381 .بررسـی رونـد تغییـرات 50 سـاله خصوصـیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندمهاي ایرانی. مجلۀ علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. 16)1 :( .161-171
3. سـعادتیان ، ب.، احمدونـد، گ.، و سـلیمانی، ف. 1390 .ارزیـابی شـاخص هـاي رشـد و عملکـرد دو رقـم گنـدم (.Triticum aestivum L) در رقابت با علفهاي هرز چاودار ( Secale cereale L)شناسی کشاورزي. 3 .(. (و خردل وحشـی ( . Sinapis arvensis L) نشریه بومشناسی کشاورزي.454-467 :(4)3).
4. سلطانی، ا. 1386 .کاربرد نرمافزار SAS در تجزیههـاي آمـاري (بـراي رشـته هـاي کشـاورزي). انتشـارات جهـاد دانشگاهی مشهد. 182 صفحه
5. سلطانی، ا.، و مداح، و. 1389 .برنامههاي کاربردي ساده براي آموزش و پژوهش در زراعت. انتشـارات نیـاك. 78 صفحه.
6. صدیق، م.، و بنایان، م. 1373 .در ترجمه مدلسازي فتوسنتز گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشـگاهی مشـهد.157 صفحه.
7. مداح یزدي، و. 1385 ،فیزیولـوژي مقایسـه اي رشـد، نمـو و تشـکیل عملکـرد بـین گنـدم و نخـود. پایـان نامـۀ کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. 80 صفحه.
8. ناصرعلوي، م. 1381 .بررسی اثر جهت و تراکمهاي مختلف کاشـت و خصوصـیات رشـد و عملکـرد سـورگوم در منطقه کرمان. پایاننامه کارشناسیارشد. دانشگاه تهران. 160 صفحه.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 7 - ( (دوره سوم- شماره هفتم- پاییز و زمستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها