:: دوره 3، شماره 6 - ( (دوره سوم- شماره ششم- بهار و تابستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله 1394 ) ::
جلد 3 شماره 6 صفحات 42-27 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیست‌بوم‌‌های طبیعی شیروان
قربانعلی رسام*، آرمین مشایخان
گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، rassammf@yahoo.com ، rassammf@yahoo.com
چکیده:   (6454 مشاهده)

بررسی و معرفی فلور در هر منطقه به‌لحاظ شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی اهمیت دارد. بدین‌منظور در تحقیق حاضر، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی زیست‌بوم‌های طبیعی شیروان بررسی و معرفی شده است. نتایج نشان نشان داد که در مجموع تعداد 125 گونه گیاه دارویی در 100 جنس، و 33 تیره گیاهی در منطقه رویش دارند. تیره‌های Lamiaceae با 20 گونه، Asteraceae با 15 گونه و Papilionaceae با 11 گونه بزرگترین تیرههای گیاهی منطقه هستند. شکلهای زیستی منطقه شامل 48/8 درصد همی‌کریپتوفیتها، 23/2 درصد تروفیتها، 10/4 درصد کامفیتها، 9/6 درصد ژئوفیتها و8 درصد فانروفیتها هستند. بیشترین پراکنش جغرافیایی با 6/65 درصد به‌ناحیه ایران-تورانی اختصاص داشت. همچنین،تعداد 20 گونه دارویی بوم‌زاد و 41 گونه داروییِ در معرض تهدید در منطقه شناسایی گردید. به‌طور کلی فلور منطقه مورد مطالعه غنی از گیاهان دارویی است که اهلی کردن آنها غلاوه بر بازدهی اقتصادی، کاهش فشار بهره‌برداری از مراتع را به‌دنبال دارد.

واژه‌های کلیدی: شکل زیستی، شیروان، گیاه دارویی، فلور.
متن کامل [PDF 1317 kb]   (3095 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/9/28 | پذیرش: 1394/9/28 | انتشار: 1394/9/28
فهرست منابع
1. Abbasi SH., Afsharzadeh S., Mohajeri A. 2012. Study of flora, life form and chorotypes of plant elements in pastoral region of Yahya Abad (Natanz). Journal of Plant Biology, 4 (11): 1-12. (In Persian).
2. Amiri M.S., Jabbarzadeh P. 2010. Floristic study of Zangelanlo watershed (Khorasan, Iran). Journal of Taxonomy and Biosystematics, 2 (5): 1-16. (In Persian).
3. Akbarinia A., Babakhanlu P., Mozafarian V. 2008. Floristic and phytosological studies of Gazvin medicinal plants. Pajouhesh and Sazandegi, 19 (72): 70-76. (In Persian).
4. Archibold O.W. 1995. Ecology of world Vegetation. Chapman and Hall, London.
5. Asadi M., Khatamsaz M., Masoumi A., Babakhanlu P. 1390-2002. Flora of Iran.Research Institute of Forest and Rangelands. (In Persian).
6. Aydani M., Ghahremaninejad F., Khavari Nejad R.A., Joharchi M.R. 2008. The investigation on Florestic, life form and chorotype of Medicinal plants of Darkesh area in Northern Khorasan province, Iran. Journal of Plant Science Research,1 (8): 47-55. (In Persian).
7. Bagheri H., Adnanani S.M., Bashairi H. 2007. Identification and Ecological Investigation of Aromatic Plants in Goz Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22 (2):161-168. (In Persian).
8. Ghahraman A. 1978-2001. The illustrated flora of Iran. Research Institute of Forest and Rangelands. Tehran. (In Persian).
9. Ghollassi SH., Jalili B., Bakhshi Khanikim G. 2006. Introducing flora and life forms of plants in west of Birjand. Pajouhesh and Sazandegi, 1 (73):65-73. (In Persian).
10. Hedge I.C., Wendelbo P. 1978. Patterns of distribution and endemism in Iran. Nots Royal Botanical Garden. Edinburgh, 1 (38): 441-464.
11. Heshmati G.A. 2007. Vegetation characteristics of four ecological zones of Iran. International Journal of Plant Production, 1 (2): 215-224. (In Persian).
12. Hooshidari F. 2009. Medicinal plants of Kurdistan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic plants 25 (43):92-104. (In Persian).
13. Jalili A., Jamzad Z. 1999. Red Data Book of Iran. Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran. (In Persian).
14. Karimian A. 2007. Studying of medicinal, aromatic, range and rare species in the Kalmand-Bahadaran protected area in Yazd province. Journal of Environmental Studies, 37 (1): 77-88. (In Persian).
15. Keshtkar H.R., Badrabadi H., Jabarzare A. 2011. Floristic studies and life forms of GhorKhood protected area. Iranian Journal of Biology, 24 (3): 421-431. (In Persian).
16. Mesdaghi M. 2002. Vegetation Description and Analysis. ACECR Mashhad branch press. (In Persian).
17. Mesdaghi M.2004. Management of Iran's rangelands. Imam Reza International University Press, Mashhad. (In Persian).
18. Mirdavoodi H., Babakhanlo P. 2008. Identification of medicinal plants of Markazi Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23 (4): 544-559. (In Persian).
19. Mirdeylami S.Z., Heshmati Gh., Barani H. 2011. Environmental factors affecting ecological sites distribution of Kuchik rangeland, Marave Tappe. Iranian Journal of Rangeland Desert Research, 19 (2): 18-30. (In Persian).
20. Mirheydar H. 1994. Herbal Education. Daftar –e Nashr-e Farhang-e Islami Press. (In Persian).
21. Mozaffarian V. 2010. Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser Publishers, Tehran. (In Persian).
22. Raunkiaer C. 1934. The life forms of plants and statistical plant geography.Clarendon Press, Oxford.
23. Rechinger K.H. 1963-2001. Flora Iranica. Academische Drucku. Verlagsanstalt, Graz. Lfg 1-175.
24. Sadeghi H., Borjian A. 2010. Medicinal plants of Cheshme Anjir, Shiraz. Iranian Journal of Plant Biology 7 (9): 75-96. (In Persian).
25. Sefidkon F. 2008. Strategic program of medicinal plant research. Research Institute of Forest and Rangelands. (In Persian).
26. Solinska G.B., Namura O.A., Symonides E. 1997.Long term dynamics of a relict forest in an urban area. Floristica et Geobotanica, 42 (2): 423-479.
27. Taghipour A., Mesdaghi M., Heshmati Gh.A., Rastgar S.H. 2008. The effect of environmental factors on distribution of range species in the Hazar jarib area of Behshaher, Iran. Journal of Agricultural science and Natural Resources, 15 (4):59-72. (In Persian).
28. Takhtajan M. 1986. Floristic regions of the world. University of California Press,Berkeley.
29. Vaseghi P., Ejtehadi H., Zokaii M. 2008. Studying of floristic, vegetation, structure and chorology of plants in the Kalat Highlands of Gonabad, Khorasan Province,East of Iran. Journal of Sciences, Tarbiat Moallem University, 8 (1): 75-88. (In Persian).
30. Yousefi M. 2008. Flora of Iran. Payam-e-Noor Press. Isfahan, (In Persian).
31. Zarezadeh A., Rezaee M.B., Mirhosseini A., Shamszadeh M. 2007. Ecological investigation of some aromatic plants from Lamiaceae family in Yazd province.Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23 (3): 432-442. (In Persian).
32. Zargari A. 1991. Medicinal Plants. Tehran University Press. (In Persian).
33. Zohary M. 1973. Geobotanical Foundations of the Middle East. Vols. 1-2, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 6 - ( (دوره سوم- شماره ششم- بهار و تابستان 1394 ) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها